MR (medezeggenschapsraad)

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden zitting hebben.

In de MR praten en, op onderdelen, beslissen ouders en personeel mee over zaken die van belang zijn voor de school. De MR vergadert een aantal keer per jaar. Mocht u inlichtingen willen over de MR of mocht u zelf lid willen worden, neemt u dan contact op met de voorzitter. Ook indien u graag een onderwerp over de school besproken wilt hebben of u een mening over een onderwerp wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met de voorzitter. De MR van de school onderhoudt contact met de GMR van WereldKidz.


MR-vergaderingen   

De volgende vergaderingen vinden plaats op:

 • 26 oktober 2020 (aansluitend Klankschaal)
 • 14 december 2020
 • 1 maart 2021
 • 17 mei 2021 (alleen Klankschaal)
 • 14 juni 2021
 • 5 juli 2021

  Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Locaties:
SO Zeist, Van Renesselaan 30A-1
VSO Zeist, ingang/parkeerplaats Oude Arnhemseweg (tegenover 260)

Wilt u een keer een MR-overleg bijwonen, stuur a.u.b. een e-mail naar: MRMeerklank@wereldkidz.nl.

Wilt u nadere informatie over notulen, uw mening over een onderwerp doorgeven of een onderwerp op de agenda hebben, dan kunt u ook contact opnemen met de voorzitter: MRMeerklank@wereldkidz.nl


Notulen en jaarverslagen MR;


MR-leden

Namens de ouders:

 • Erik Janmaat (SO)
 • Anouk van Rooij (VSO)
 • Daniëlle Wolvekamp (VSO)

Namens de school:

 • Willy Cools (SO, voorzitter)
 • Karen Ridderinkhoff (VSO)
 • Solveigh Sleeuwenhoek (VSO)

 

MR leden vertellen iets over zichzelf:

Hallo,

Ik ben Willy Cools, leerkracht op het SO. Ik ben al ruim 30 jaar werkzaam in het

onderwijs en nog steeds met veel plezier.

De soms grote maar vaak kleine stapjes die de leerlingen zetten in hun ontwikkeling en dat jij als leerkracht dat mag meebeleven en dat je  samen met ouders en verzorgers trots bent.

Binnen de school heb ik in verschillende klassen gewerkt als assistent, als vervangster, als leerkracht op het VSO. Met die ervaring vind ik fijn om samen met ouders, directie en andere leerkrachten mee te denken en te praten over het beleid van de school. Wat zijn de vragen van nu en de toekomst die aan de leerlingen en dus aan ons gesteld worden en hoe kunnen wij daar samen vorm aan geven

Ik ben Solveigh Sleeuwenhoek en werkzaam op het VSO in groep 3/4b. Sinds vorig jaar ben ik lid van de MR. Ik vind het interessant om mee te denken met alle ontwikkelingen binnen onze school maar ook de ontwikkelingen van buitenaf die invloed op onze school hebben.

Contact met ouders en horen wat zij vinden , vind ik een belangrijk onderdeel van mijn werk. Dit kan je prima combineren in de MR. Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, bril en close-up Ik ben Danielle Wolvekamp, moeder van Thiemo uit 1B (VSO). Thiemo zit voor het tweede jaar op VSO Meerklank, daarvoor ging hij naar het SO (Meerklank). Ik vind het fijn en belangrijk om als ouder betrokken te zijn bij de school en mijn bijdrage te leveren, temeer omdat Thiemo niet kan communiceren over zijn ervaringen op school. Mocht u input hebben voor de MR, dan horen wij dit graag!

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Wereldkidz heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin het medezeggenschap met betrekking tot alle aangesloten scholen is geregeld. de scholen van Wereldkidz zijn opgedeeld in clusters. Ieder cluster heeft zijn eigen vertegenwoordiging in de GMR. Meerklank (als enige school voor Speciaal Onderwijs binnen Wereldkidz) vormt een eigen cluster. Willy Cools vertegenwoordigt Meerklank in de GMR.