Organisatie

Het​ ​onderwijs​ ​in​ ​bouwen,​ klassen​ ​en​ ​stages 

Meerklank VSO werkt met twee onderwijsteams: de leerkrachten van de A-stroom (inclusief Doorstroomklas) en de leerkrachten van de B-stroom (inclusief ZO-klas). Leerkrachten hebben overleg met elkaar zodat zij elkaar kunnen bevragen en inspireren en elkaars expertise kunnen delen. Elk team is verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs aan alle leerlingen van het betreffende team: het werken aan de leerdoelen en de pedagogisch-didactische aanpak (de onderwijsleeromgeving) die voor de verschillende leeftijdsgroepen worden gebruikt om de leerlingen tot ontwikkeling te brengen. De onderwijsteams betrekken hierbij de klasteams en de intern begeleider, schoolpsychologen en/of schoolleider. Waar nodig informeren of betrekken zij ook de ouders/verzorgers.

Meerklank biedt de leerlingen een sociaal veilig pedagogisch leefklimaat en heeft tevens de opdracht leerlingen weerbaar te maken. Om dit te kunnen verwezenlijken, wordt binnen elk vakgebied bewust gewerkt aan redzaamheid en weerbaarheid. We kijken naar de cognitieve mogelijkheden van de leerlingen, de ontwikkeling  op het gebied van zelfredzaamheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling en naar de behoeften van de leerling.

VSO Meerklank werkt vanuit de fasen onderbouw, middenbouw en bovenbouw. In het ontwikkelingsperspectief wordt beschreven op welk niveau de leerling naar verwachting aan het einde van zijn schoolloopbaan zal functioneren op de verschillende ontwikkelingsgebieden (zoals mondelinge en schriftelijke taal, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling, werken, vrije tijd). De vorderingen worden steeds vergeleken met het gewenste uitstroomniveau.

 

Onderbouw: Oriëntatiefase, leerjaar 1 en 2 (12-14 jaar)

In de oriëntatiefase besteden we  veel leertijd aan de schoolse vakken. Daarnaast maken de leerlingen kennis met verschillende praktijkvakken. Bij alle vakken staat het aanleren en uitbouwen van de basisvaardigheden voorop. 

Middenbouw: Integratiefase leerjaar 3 en 4 (14-16 jaar)

In aansluiting op de oriëntatiefase vervolgt de leerling de leerroute die er op gericht is hem zo goed mogelijk voor te bereiden op de vastgestelde uitstroombestemming. Praktijkvakken, interne stage, eventueel een groepsstage Leren op Locatie (LOL-stage)  en in uitzonderingsgevallen al externe stage nemen in deze fase een belangrijke plaats in om de mogelijkheden van de leerling te onderzoeken. Aan het eind van de integratiefase wordt het perspectief van de leerling aangevuld met een interesseprofiel dat is opgesteld op basis van de voorkeuren die de leerkracht bij de leerling waarneemt en de voorkeuren die de leerling aangeeft in de arbeidsinteressetest. In deze periode -rond de overstap naar de bovenbouw- kijken leerlingen en ouders/verzorgers samen met de stagecoördinatoren al vooruit naar het stage-/uitstroomtraject en maken zij afspraken op basis van de wensen, verwachtingen en mogelijkheden die op dit moment bekend zijn.

Bovenbouw: Transitiefase leerjaar 5 t/m 8 (16-20 jaar)

Tijdens de transitiefase wordt steeds meer uitstroomgericht gewerkt aan de doelstellingen binnen het ontwikkelingsperspectief. Daarbij sluiten wij zo veel mogelijk aan bij de voorkeuren, interesses en mogelijkheden van de leerling. Het lopen van stages neemt, wanneer dat vanuit de mogelijkheden van de leerling aan de orde is, een steeds belangrijkere plaats in. Dit zal altijd bekeken worden in het verlengde van de voor de leerling vastgestelde uitstroombestemming met inachtneming van de persoonlijke interesse, waarin wij ook u als ouders/verzorgers betrekken. De leerlingen stromen uit tussen de 18 en 20 jaar.