Ouderparticipatie

Samenwerking ouders – school

School en ouders hebben een gemeenschappelijk belang, namelijk dat er optimale omstandigheden zijn voor de ontwikkeling en het leren van de leerlingen, op school en thuis. Een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers en school is dan ook een belangrijke voorwaarde. We kunnen daarbij gebruik maken van elkaars expertise.
De samenwerking is gericht op drie doelen:
1. het realiseren van enige afstemming in opvoedend denken en handelen c.q. in benadering van kinderen, thuis en op school;
2. het optimaliseren van het reilen en zeilen van de school als organisatie en gemeenschap, mede door inbreng van ouders;
3. het informeel en formeel meedenken en meebeslissen van ouders met de school en het afleggen van verantwoording door de school over haar werk aan de ouders.

Samenwerking geven wij vorm d.m.v. dialoog waarbij de ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en de school voor de deskundigheid en vakkennis op pedagogisch en didactisch gebied. Wij geven vorm aan oudercontact en participatie door te zorgen voor en, zo nodig, verbeteren van contactmomenten en informatie- en communicatiemogelijkheden. Daarnaast worden de medewerkers geschoold in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede communicatie en relatie tussen ouders en school.


Oudervertegenwoordiging in MR en OR

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden zitting hebben. In de MR praten en, op onderdelen, beslissen ouders en personeel mee over zaken die van belang zijn voor de school.
Lees meer

Ouderraad (OR) en contactouders

De Ouderraad (OR) denkt mee over allerlei praktische zaken die de school aangaan en verricht hand en spandiensten bij ouderavonden en diverse (feestelijke) activiteiten. De ouderraad is een schoolbreed orgaan en bestaat uit ouders en medewerkers van alle locaties. Iedere klas/groep heeft een contactouder. Het streven is om van iedere locatie één contactouder deel te laten nemen in de Ouderraad.
Lees meer


Contactmomenten en voorzieningen

Bespreking ontwikkelingsperspectiefplan

Ouders/verzorgers worden twee keer per jaar uitgenodigd voor de bespreking van het
ontwikkelingsperspectiefplan.

Ouderavonden

Minimaal twee keer per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd. Het doel van deze avonden is kennismaking en het geven van onderwijsinhoudelijke informatie.

Huisbezoek en lesbezoek

Een keer per bouw gaat de leerkracht op huisbezoek, dat wil zeggen: een keer in de kleutertijd, een keer in de onderbouw, een keer in de middenbouw en een keer in de bovenbouw.

Ouders/verzorgers en ook broers en zussen vanaf ca. 10 jaar zijn van harte uitgenodigd om een (deel van een) schooldag mee te maken. Hiervoor wordt jaarlijks de “week van het schoolbezoek” georganiseerd

Parro app

Op het moment dat de leerling is ingeschreven ontvangen de ouders een mail om deze app te downloaden op hun telefoon. De app wordt gebruikt voor oa de communicatie tussen de ouders en de leerkrachten van de leerling.

Bij inschrijving ontvangt u een toestemmingsformulier. Hierbij geeft u aan voor welke verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind u ons toestemming verleent. Dit toestemmingsformulier blijft gelden zolang u geen wijzigingen wilt doorvoeren. Deze gegevens komen in de Parro app te staan.

Aan het begin van het schooljaar wordt u er op geattendeerd dat u wijzigingen kunt aangeven. (Wilt u tussentijds wijzigingen aanbrengen, neemt u dan contact op met de leerkracht van uw kind.)

Alle belangrijke informatie staat in bijgaande link: Parro app informatie voor ouders

Weekbrief

Aan het eind van iedere week stuurt de leerkracht een weekbrief aan de ouders van de leerlingen van zijn klas via Parro. Hierin wordt kort iets beschreven van de afgelopen week, geïllustreerd met foto’s. Ook wordt er gewezen op eventuele speciale gebeurtenissen van de komende week.

Contactouders

Iedere groep in het SO heeft een contactouder, die fungeert als aanspreekpunt voor de leerkracht en als tussenpersoon tussen ouderraad en de ouders van de betreffende groep. Dit kan zijn bij een vraag vanuit de ouderraad, een verzoek om hulp bij een feest of activiteit, of bijvoorbeeld als er een wens is van een ouder die hij/zij kenbaar wil maken bij de ouderraad.

Tussentijds contact/overleg/ondersteuning

Meerklank vindt het belangrijk om contact met ouders mogelijk te maken. Dit kan (kort) bij het halen en brengen van leerlingen. Veel leerlingen zijn echter aangewezen op taxivervoer of komen zelfstandig naar school. Leerkrachten geven daarom aan het begin van het schooljaar aan op welk moment in de week zij telefonisch bereikbaar zijn voor vragen en afstemming. Mailcontact of een bericht via de Parro app is ook mogelijk. Bij eventuele problemen (ook in de thuissituatie) kunnen ouders altijd tussentijds contact opnemen met de leerkracht. De leerkracht kan doorverwijzen naar de Intern Begeleider of de schoolleider als dat nodig is. In uitzonderingsgevallen wordt er voor de dagelijkse afstemming van een leerling een communicatieschrift gehanteerd.

Nieuwsbrief

Ouders en verzorgers ontvangen de digitale nieuwsbrief van de school: Nieuwsklank. Er is een SO en een VSO editie, elk met een link naar de andere editie voor ouders die dat op prijs stellen. Vier à vijf keer per jaar worden ouders via Nieuwsklank op de hoogte gesteld van belangrijke onderwerpen en het algemene reilen en zeilen van de school. Vanuit  Nieuwsklank kan er rechtstreeks doorgeklikt worden naar de website. Bijdragen voor Nieuwsklank zijn van harte welkom.

Website

Op onze website vindt u veel informatie over onze school, ook nieuwe, actuele informatie en een introductiefilmpje. Daarnaast wil Meerklank graag kennis en informatie, die belangrijk of handig kan zijn voor ouders van onze leerlingen, beschikbaar stellen.

De schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker is Gaby Verhoeven. Zij is verbonden aan MEE en lid van de Commissie van Begeleiding. Zij kan u bijvoorbeeld helpen bij vragen rond vrijetijdsbesteding, weekend- of vakantieopvang, toekomstige dagbesteding en ondersteuning in de thuissituatie. Zij kan, op aanvraag van de leerkracht, IB-er of ouder, in gesprek gaan met leerlingen en ouders en andere betrokkenen of hulpverleners. 


Samenwerking met jeugdhulp

Meerklank werkt samen met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en/of wijkteams van verschillende gemeenten. Vanuit de gemeente Zeist komt Alina Beukema als school-CJG-er regelmatig op Meerklank voor de Commissie van Begeleiding of voor gesprekken met ouders van leerlingen, die jeugdhulp van de gemeente ontvangen. Ida kan ook een brugfunctie vervullen naar de andere gemeenten uit het samenwerkingsverband (Utrechtse Heuvelrug, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Bunnik).