Ouderparticipatie

Samenwerking ouders – school

School en ouders hebben een gemeenschappelijk belang, namelijk dat er optimale omstandigheden zijn voor de ontwikkeling en het leren van de leerlingen, op school en thuis. Een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers en school is dan ook een belangrijke voorwaarde. We kunnen daarbij gebruik maken van elkaars expertise.
De samenwerking is gericht op drie doelen:
1. het realiseren van enige afstemming in opvoedend denken en handelen c.q. in benadering van kinderen, thuis en op school;
2. het optimaliseren van het reilen en zeilen van de school als organisatie en gemeenschap, mede door inbreng van ouders;
3. het informeel en formeel meedenken en meebeslissen van ouders met de school en het afleggen van verantwoording door de school over haar werk aan de ouders.

Samenwerking geven wij vorm d.m.v. dialoog waarbij de ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en de school voor de deskundigheid en vakkennis op pedagogisch en didactisch gebied. Wij geven vorm aan oudercontact en participatie door te zorgen voor en, zo nodig, verbeteren van contactmomenten en informatie- en communicatiemogelijkheden. Daarnaast worden de medewerkers geschoold in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede communicatie en relatie tussen ouders en school.

 


 

Oudervertegenwoordiging in MR en OR

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden zitting hebben. In de MR praten en, op onderdelen, beslissen ouders en personeel mee over zaken die van belang zijn voor de school.
Lees meer

Ouderraad (OR) en contactouders

De Ouderraad (OR) denkt mee over allerlei praktische zaken die de school aangaan en verricht hand en spandiensten bij ouderavonden en diverse (feestelijke) activiteiten. De ouderraad is een schoolbreed orgaan en bestaat uit ouders en medewerkers van alle locaties. Iedere klas/groep heeft een contactouder. Het streven is om van iedere locatie één contactouder deel te laten nemen in de Ouderraad.
Lees meer


 

Contactmomenten en voorzieningen

Bespreking ontwikkelingsperspectiefplan
Ouders/verzorgers worden twee keer per jaar uitgenodigd voor de bespreking van het
ontwikkelingsperspectiefplan.

Ouderavonden
Minimaal twee keer per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd. Het doel van deze avonden is
kennismaking (eerste ouderavond) en het geven van onderwijsinhoudelijke informatie.

Huisbezoek en lesbezoek
Als het enigszins mogelijk is gaat de leerkracht één keer per bouw op huisbezoek, dat wil zeggen: een keer in de onderbouw, een keer in de middenbouw en een keer in de bovenbouw.
Ouders/verzorgers en ook broers en zussen vanaf ca. 10 jaar zijn van harte uitgenodigd om een (deel van een) schooldag mee te maken. Hiervoor wordt jaarlijks de “week van het schoolbezoek” georganiseerd.

Parro app
Op het moment dat de leerling is ingeschreven ontvangen de ouders een mail om deze app te
downloaden op hun telefoon. De app wordt gebruikt voor o.a. de communicatie tussen de ouders en de leerkrachten van de leerling.
Bij inschrijving ontvangt u een toestemmingsformulier. Hierbij geeft u aan voor welke verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind u ons toestemming verleent. Dit toestemmingsformulier blijft gelden zolang u geen wijzigingen wilt doorvoeren. Deze gegevens komen in de Parro app te staan. Aan het begin van het schooljaar wordt u er op geattendeerd dat u wijzigingen kunt aangeven. Wilt u tussentijds wijzigingen aanbrengen, neemt u dan contact op met de leerkracht van uw kind.
Alle belangrijke informatie staat in bijgaande link:
Parro app informatie voor ouders

Weekbrief
Aan het eind van iedere week stuurt de leerkracht een weekbrief aan de ouders van de leerlingen van zijn klas via Parro. Hierin wordt kort iets beschreven van de afgelopen week, geïllustreerd met foto’s. Ook wordt er gewezen op eventuele speciale gebeurtenissen van de komende week.

Contactouders
SO:
Iedere groep heeft een contactouder, die fungeert als aanspreekpunt voor de leerkracht en als tussenpersoon tussen ouderraad en de ouders van de betreffende groep. Dit kan zijn bij een vraag vanuit de ouderraad, een verzoek om hulp bij een feest of activiteit, of bijvoorbeeld als er een wens is van een ouder die hij/zij kenbaar wil maken bij de ouderraad.

VSO:
Op initiatief van ouders kan een klas een contactouder aanstellen, die fungeert als aanspreekpunt voor de leerkracht en als tussenpersoon tussen ouderraad en de ouders van de betreffende groep. Dit kan zijn bij een vraag vanuit de ouderraad, een verzoek om hulp bij een feest of activiteit, of bijvoorbeeld als er een wens is van een ouder die hij/zij kenbaar wil maken bij de ouderraad. Op dit moment wordt door de ouders geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Tussentijds contact/overleg/ondersteuning
Meerklank vindt het belangrijk om contact met ouders mogelijk te maken. Dit kan (kort) bij het halen en brengen van leerlingen. Veel leerlingen zijn echter aangewezen op taxivervoer of komen zelfstandig naar school. Leerkrachten geven daarom aan het begin van het schooljaar aan op welk moment in de week zij telefonisch bereikbaar zijn voor vragen en afstemming. Mailcontact of een bericht via de Parro app is ook mogelijk. Bij eventuele problemen (ook in de thuissituatie) kunnen ouders altijd tussentijds contact opnemen met de leerkracht. De leerkracht kan doorverwijzen naar de intern begeleider of de schoolleider als dat nodig is. In uitzonderingsgevallen wordt er voor de dagelijkse afstemming van een leerling een communicatieschrift gehanteerd.

Nieuwsbrief
Ouders en verzorgers ontvangen de digitale nieuwsbrief van de school: Nieuwsklank. Er is een VSO en een SO editie, elk met een link naar de andere editie voor ouders die dat op prijs stellen. Om de maand worden ouders via Nieuwsklank op de hoogte gesteld van belangrijke onderwerpen en het algemene reilen en zeilen van de school. Vanuit Nieuwsklank kan er
rechtstreeks doorgeklikt worden naar de website. Bijdragen voor Nieuwsklank zijn van harte welkom.

Website
Op onze website vindt u veel informatie over onze school, ook nieuwe, actuele informatie en een introductiefilmpje. Daarnaast wil Meerklank graag kennis en informatie, die belangrijk of handig kan zijn voor ouders van onze leerlingen, beschikbaar stellen.

De schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker is Gaby Verhoeven. Zij is verbonden aan MEE en lid van de
Commissie van Begeleiding. Gaby kan u bijvoorbeeld helpen bij vragen rond vrijetijdsbesteding,
weekend- of vakantieopvang, toekomstige dagbesteding en ondersteuning in de thuissituatie. Zij kan, op aanvraag van de leerkracht, IB-er of ouder, in gesprek gaan met leerlingen en ouders en andere betrokkenen of hulpverleners. 

Samenwerking met jeugdhulp

Meerklank werkt samen met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)en/of wijkteams van verschillende gemeenten. Vanuit de gemeente Zeist is Nicole van Rooij als school-CJG-er verbonden aan Meerklank. Zij kan deelnemen aan de Commissie van Begeleiding of aan gesprekken met ouders van leerlingen, die jeugdhulp van de gemeente (willen) ontvangen. Zij kan ook een brugfunctie vervullen naar de andere gemeenten uit het samenwerkingsverband (Utrechtse Heuvelrug, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Bunnik).