Ouderbijdragen

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage voor extra activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, het schaatsen e.d. De ouderraad verzorgt zelf de inning van de bijdragen en het beheer van het geld. De bijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op € 35,- (VSO) en € 25,- (SO). Voor leerlingen wiens ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen, zal dit geen belemmering zijn om mee te kunnen doen aan de activiteiten die onder schooltijd plaatsvinden en (deels) vanuit de ouderbijdrage worden bekostigd. 

Overige bijdragen

Voor een aantal leerlingactiviteiten vragen wij in de loop van het jaar een aanvullende bijdrage in de kosten. Het gaat dan om een bijdrage voor het kamp van de bovenbouw, voor een schoolreis/excursie als de entreegelden wat hoger zijn, voor het schaatsen en eventueel voor het eten /drinken in de les, deze bedragen komen uiteraard volledig ten goede aan de betreffende leerlingen en zijn eveneens vrijwillig. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een overzicht van deze bijdragen.

.