Klachtenregeling

Het is voor de school belangrijk dat de leerlingen en de ouder/verzorgers tevreden zijn over de kwaliteit van het onderwijs. Toch komt het ook op onze school voor dat u als ouder/verzorger niet tevreden bent over de begeleiding van uw kind of van uzelf. Lukt het niet om in het overleg met de leraar en/of de directeur uw problemen op te lossen of te bespreken, dan kunt u een klacht indienen. Het betreft formele klachten over:

  • (Seksuele) Intimidatie;
  • (Digitaal) Pesten;
  • Mishandeling;
  • Onheuse bejegening;
  • Inbreuk op privacy;
  • Didactische aanpak;
  • Pedagogische aanpak;
  • Organisatorische aanpak;
  • Besluiten

De bedoeling van de klachtenregeling is om samen te zoeken naar een oplossing en om gevoelens van ongenoegen en frustratie zo veel mogelijk weg te nemen. Ingediende klachten stelt de school bovendien in staat om maatregelen te treffen, die het onderwijs verder kunnen verbeteren. De school heeft een klachtenreglement, dat is af te halen bij de directeur. In dit reglement staat uitgebreid beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Interne contactpersoon
Er is op elke school een interne contactpersoon, die u kan helpen bij het procedureel afhandelen van uw klacht of u verwijst naar de externe vertrouwenspersoon. De interne contactpersoon is een persoon, die binnen de school of schoolnabij aanwezig is om mensen met vragen over het hoe om te gaan met (het indienen van) een klacht , de juiste weg te wijzen en te zorgen voor de eerste opvang van de klager. De interne contactpersoon voor onze school is Rina Kruis. Zij is uitsluitend telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 030-2290817 of 06-38628307 op werkdagen tussen 19.00 uur en 21.00 uur.

Externe contactpersoon
Het college van bestuur heeft een externe vertrouwenspersoon aangewezen die ter zake kundig is bij het afwikkelen van een eventuele klacht. De externe vertrouwenspersoon is mevrouw Y. Kamsma.   Zij is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 088-0931888 of via e-mail op yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl.  De externe vertrouwenspersoon wordt benaderd door de interne vertrouwenspersoon, het college van bestuur of rechtstreeks door de klager. Deze externe vertrouwenspersoon draagt zelfstandig zorg voor de eerste opvang van klagers en gaat samen na welke vervolgstappen mogelijk zijn, zoals verwijzing naar instanties die gespecialiseerd zijn in opvang en nazorg. Jaarlijks vindt afstemming plaats tussen de externe vertrouwenspersonen en het college van bestuur over het resultaat van het beleid ten aanzien van de klachtenregeling. 

Privacy
Voor de goede orde: zowel de interne- als de externe vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht, waardoor privacy van de klager volledig is gegarandeerd. 

Bij (een vermoeden van) seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.
Met klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering, ernstig fysiek geweld of grove pesterijen, kunt u ook contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De inspecteur behandelt de klachten niet zelf.  Hij geeft advies en biedt begeleiding bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte. Hij onderneemt geen actie zonder uw instemming.

De gegevens zijn:
Vertrouwensinspectie Onderwijs
Telefoonnummer: 0900-1113111

Het college van bestuur is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie: Geschillencommissie, t.a.v. de klachtencommissie, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon: 030-2809590, e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl.
Indien er sprake is van zeer ernstige klachten, bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie of discriminerend gedrag, agressie of geweld, dan wordt door de klager het college van bestuur van Wereldkidz altijd schriftelijk benaderd. Bij seksuele agressie of geweld door een medewerker van de stichting wordt te allen tijde aangifte bij justitie gedaan.