Klachtenregeling

Het is voor de school belangrijk dat de leerlingen en de ouders/verzorgers tevreden zijn over de kwaliteit van het onderwijs. Toch komt het ook op onze school voor dat u als ouder/verzorger niet tevreden bent over de begeleiding van uw kind of van uzelf. Lukt het niet om in het overleg met de leraar en/of de directeur uw probleem op te lossen of te bespreken, dan kunt u een klacht indienen.

Het betreft formele klachten over:

  • (Seksuele) Intimidatie
  • (Digitaal) Pesten
  • Mishandeling
  • Onheuse bejegening
  • Inbreuk op privacy
  • Didactische aanpak
  • Pedagogische aanpak
  • Organisatorische aanpak

De bedoeling van de klachtenregeling is om samen te zoeken naar een oplossing en om gevoelens van ongenoegen en frustratie zo veel mogelijk weg te nemen. Ingediende klachten stelt de school bovendien in staat om maatregelen te treffen die het onderwijs verder kunnen verbeteren. De school heeft een klachtenreglement dat is af te halen bij de directeur. In dit reglement staat uitgebreid beschreven hoe u een klacht kunt indienen bij een teamlid, de directeur of bij het college van bestuur en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Interne contactpersoon

Er is op elke school een interne contactpersoon die u kan helpen bij het procedureel afhandelen van uw klacht of u verwijst naar de externe vertrouwenspersoon. De interne contactpersoon is een persoon die binnen de school of schoolnabij aanwezig is om mensen met vragen over het hoe om te gaan met (het indienen van) een klacht de juiste weg te wijzen en te zorgen voor de eerste opvang van de klager.
De interne contactpersoon voor onze school is Rina Kruis. Zij is uitsluitend telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 030-2290817 of 06-38628307, op werkdagen tussen 19.00 uur en 21.00 uur.

Externe vertrouwenspersoon

Het college van bestuur heeft een externe vertrouwenspersoon aangewezen die ter zake kundig is bij het afwikkelen van een eventuele klacht. De externe vertrouwenspersoon is mevrouw Y. Kamsma. Zij is telefonisch bereikbaar op 088-0931888 of via de e-mail yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl. De externe vertrouwenspersoon wordt benaderd door de interne vertrouwenspersoon, het college van bestuur of rechtstreeks door de klager.

Voor de goede orde: Zowel de interne- als de externe vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht, waardoor privacy van de klager volledig is gegarandeerd.
Bij (een vermoeden van) seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.

Met klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering, ernstig fysiek geweld of grove pesterijen kunt u ook contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De inspecteur behandelt de klachten niet zelf. Hij geeft advies en biedt begeleiding bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte. Hij onderneemt geen actie zonder uw instemming.

De gegevens van deze persoon zijn:
Vertrouwensinspectie Onderwijs
(T) 0900-1113111

Voor de klachtenprocedure van het bestuur verwijzen wij naar hun website: Klachtenregeling-WereldKidz. Het college van bestuur is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie: Geschillencommissie, t.a.v. de klachtencommissie, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, tel: 030-2809590, e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl.

Indien er sprake is van zeer ernstige klachten bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie of discriminerend gedrag, agressie of geweld dan wordt door de klager het college van bestuur van WereldKidz altijd schriftelijk benaderd. Bij seksuele agressie of geweld door een medewerker van de stichting wordt te allen tijde aangifte bij justitie gedaan.

Het college van bestuur van WereldKidz voldoet aan de wettelijke verplichting betreffende de klachtenregeling. Bovendien wil zij met een goede uitwerking van deze regeling bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van het pedagogisch klimaat op haar scholen.