Klachtenregeling

Klachten
Het is voor de school belangrijk dat de leerlingen en de ouder/verzorgers tevreden zijn over de kwaliteit van het onderwijs. Toch komt het ook op onze school voor dat u als ouder/verzorger niet tevreden bent over de begeleiding van uw kind of van uzelf. Lukt het niet om in het overleg met de leraar en/of de directeur uw problemen op te lossen of te bespreken, dan kunt u een klacht indienen. Het betreft formele klachten over:

  • (Seksuele) Intimidatie;
  • (Digitaal) Pesten;
  • Mishandeling;
  • Onheuse bejegening;
  • Inbreuk op privacy;
  • Didactische aanpak;
  • Pedagogische aanpak;
  • Organisatorische aanpak;
  • Besluiten

De bedoeling van de klachtenregeling is om samen te zoeken naar een oplossing en om gevoelens van ongenoegen en frustratie zo veel mogelijk weg te nemen. Ingediende klachten stelt de school bovendien in staat om maatregelen te treffen, die het onderwijs verder kunnen verbeteren.

Klachtenregeling
WereldKidz heeft een klachtenregeling voor ouders en personeel. Hierin staat hoe de school met klachten omgaat. Scholen proberen klachten zo veel mogelijk zelf op te lossen. U vindt de klachtenregeling op de website van Wereldkidz.
Ook kunt u de schoolleiding om een exemplaar vragen.

Bespreek uw klacht altijd eerst met degene die er direct bij is betrokken. Vraag de directie van de school eventueel om te bemiddelen. Ook kunt u het schoolbestuur inschakelen. Biedt dit geen oplossing, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie of bij het schoolbestuur.


Interne contactpersoon
Er is op elke school een interne contactpersoon, die u kan helpen bij het procedureel afhandelen van uw klacht of u verwijst naar de externe vertrouwenspersoon. De interne contactpersoon is een persoon, die binnen de school of schoolnabij aanwezig is om mensen met vragen over het hoe om te gaan met (het indienen van) een klacht , de juiste weg te wijzen en te zorgen voor de eerste opvang van de klager.
De interne contactpersoon voor onze school is Janine Boekelman.
Zij is uitsluitend telefonisch bereikbaar via telefoonnummer  06-52007098 op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur in schoolweken.
Zij kan u informeren over de procedure. Daarbij kan zij u adviseren en verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Externe contactpersoon / vertrouwenspersoon

Het college van bestuur heeft een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon aangewezen. Zij is deskundig en kan helpen en adviseren rondom het indienen van een eventuele klacht. De vertrouwenspersoon is mevrouw Yvonne Kamsma. Zij is telefonisch bereikbaar op 088-0931888 en op email: yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl

Voor de goede orde: zowel de interne- als de externe vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht, waardoor privacy van de klager volledig is gegarandeerd.

Klachtencommissie en vertrouwensinspecteur

Ouders, leerlingen en personeelsleden van een school kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. WereldKidz is daarvoor aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. De commissie moet een klacht vertrouwelijk behandelen en moet binnen 4 weken reageren. Op basis van het advies van de klachtencommissie kan het schoolbestuur maatregelen nemen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend.  

Het adres van de klachtencommissie: 
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht; 
Mailadres: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: https://onderwijsgeschillen.nl

Vertrouwensinspecteur Inspectie van het Onderwijs
Bij een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs kunt u terecht met een klacht over:
seksueel misbruik en seksuele intimidatie;
discriminatie en radicalisering;
ernstig fysiek geweld;
grove pesterijen.

De vertrouwensinspecteur behandelt de klacht niet zelf. Hij geeft advies en begeleidt u als u een klacht wilt indienen of aangifte wilt doen. Hij onderneemt geen actie zonder uw instemming. De klacht dient u in bij de klachtencommissie.

Bij (een vermoeden van) seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.