Aanmelden

Communicatie aanmeldingsperiode VSO 2024-2025:
Document 1
Document 2

 

Aanmelding, toelating en begeleiding

U vindt hier globaal informatie op welke manier wij binnen onze school de leerlingen met hun specifieke onderwijsbehoeften begeleiden. Onze mogelijkheden (wat wij leerlingen kunnen bieden) staan ook beschreven in ons ondersteuningsprofiel, dat te vinden is op onze website. Ook is de manier waarop wij leerlingen begeleiden, die in hun ontwikkeling stagneren, beschreven in ons beleidsdocument ‘ondersteuningsstructuur’ en in de ‘CvB onderwijszorgcyclus’. U kunt deze documenten opvragen bij de schoolleider of de Intern begeleider. 

Instroom: kennismaking, aanmelding, toelatingsprocedure

Ouders, die overwegen hun kind aan te melden bij Meerklank, worden uitgenodigd voor een oriënterend bezoek/gesprek. In principe wordt het gesprek gevoerd met de Intern Begeleider. Deze bespreekt met ouders of onze school de juiste setting kan zijn. Als ouders de keuze hebben gemaakt voor onze school, kunnen zij hun kind aanmelden via het aanmeldingsformulier. Vervolgens worden dossiers en verslagen opgevraagd. Alle aanwezige informatie wordt samengevoegd in het startdocument en besproken in de Commissie van Begeleiding (CvB). Aan de hand van een aantal criteria komt de CvB met een advies m.b.t. plaatsing. Het gaat hierbij om het startdocument, eventueel verdere gesprekken met ouders en soms observaties op de vorige dagbesteding/school of tijdens een observatieperiode van de leerling op onze school. Voorwaarde voor plaatsing is dat de leerling past in het ondersteuningsprofiel van Meerklank en de school dus een passend onderwijsarrangement kan bieden. De CvB kan ook concluderen dat de leerling (nog) niet, of alleen met extra ondersteuning vanuit zorg, past binnen de arrangementen van de school. Bij een positief besluit ontvangen ouders een plaatsingsbrief en wordt de leerling ingeschreven.

Toelaatbaarheidsverklaring

Een leerling kan alleen worden ingeschreven op Meerklank als hij/zij een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal onderwijs heeft gekregen van het samenwerkingsverband passend onderwijs van de regio waar hij/zij woont. Voor onze school kan dit een verklaring categorie laag, categorie midden of categorie hoog zijn. Ouders melden hun kind aan op Meerklank. Zodra de CvB heeft geconcludeerd dat de aangemelde leerling past binnen het schoolondersteuningsprofiel, vraagt Meerklank de toelaatbaarheidsverklaring aan. Zodra de verklaring is afgegeven, worden er afspraken gemaakt over de plaatsing. Deze procedure moet binnen zes weken zijn afgerond.

SO Meerklank hoort bij het samenwerkingsverband PO Zuid Oost Utrecht, afgekort ZOUT.
VSO Meerklank maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO Zuid Oost Utrecht.

Aanvullende zorg

Als er bij de bespreking van een leerling in de CvB wordt vastgesteld dat er meer zorg en/of begeleiding nodig is dan de school kan bieden, wordt ouders gevraagd om deze aanvullende zorg te regelen. Dit kan bij de gemeente waar het kind woont. Voor kinderen die meer of zwaardere zorg nodig hebben, kan deze worden aangevraagd via de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt wie er in aanmerking komt voor de Wet Langdurige Zorg. De Intern Begeleider bespreekt het met ouders als er aanvullende zorg nodig is. De inzet van de zorg moet voorwaardelijk zijn aan onderwijs en de doelen worden beschreven in een zorgondersteuningsplan, gekoppeld aan het OPP en ondertekend door ouders. Voor de aanvraag zijn de ouders/verzorgers zelf verantwoordelijk. De Intern Begeleider kan ouders, zo nodig, in contact brengen met onze schoolmaatschappelijk werkster of een contactpersoon vanuit CJG/gemeente. Op onze school wordt de zorg altijd geleverd door medewerkers van de zorginstellingen Reinaerde en Amerpoort-Christophorus.


Medische voorzieningen

Op onze locatie zijn voorzieningen voor leerlingen met een aanvullende zorgvraag aanwezig, zoals een gehandicaptentoilet en een lift (SO).

Schoolarts

De schoolarts van Meerklank is tevens jeugdarts bij de GGD Zeist. Voor de intern in de zorginstelling Amerpoort-Christophorus wonende leerlingen kan er contact worden opgenomen met de arts van het Gezondheidscentrum Christophorus. De leerlingen worden om de twee jaar onderzocht. Leerling en ouders/verzorgers ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Epilepsie

Voor elke leerling met epilepsie wordt in overleg met de ouders een protocol opgesteld. Elke medewerker, die werkt met een kind met epilepsie, weet daardoor wat te doen bij een epileptische aanval. Bij elke bespreking van het ontwikkelingsperspectief wordt gekeken of er een aanpassing van het protocol nodig is. Ook voor andere aandoeningen wordt, voor zover wenselijk, een (handelings) protocol opgesteld.

Medicijnen

Sommige leerlingen hebben medicijnen nodig en moeten deze op school innemen. Hiervoor is een protocol aanwezig. In het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) wordt vermeld of het kind de medicijnen zelf kan innemen of niet.

 

Plaatsing

Als de CvB de leerling heeft aangenomen en de toelaatbaarheidsverklaring en de eventuele zorgindicatie rond zijn, vindt er een intakegesprek plaats en wordt er overgegaan tot plaatsing. De CvB heeft bij het plaatsingsbesluit een uitspraak gedaan over het voorlopige ontwikkelingsperspectief voor de leerling. Op basis hiervan krijgt de leerling een onderwijsarrangement toegewezen en doet de CvB uitspraak over plaatsing in een groep die past bij zijn perspectief en leeftijd. Pedagogisch klimaat, groepssamenstelling en de noodzaak van een speciale aanpak kunnen echter ook een rol spelen. De leerkracht brengt in de eerste vier weken het niveau en eventueel specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling in kaart en voegt de leerling in in het groepsplan. De observaties van de leerkracht worden teruggekoppeld naar de CvB en meegenomen bij het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief. Er vindt overleg met ouders plaats over het perspectief en na uiterlijk zes weken ondertekenen ouders het OPP.