Aanmelden

Aanmelding, toelating en begeleiding

U vindt hier globaal informatie over de manier waarop wij binnen onze school de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften begeleiden. Onze mogelijkheden (wat wij leerlingen kunnen bieden) staan ook beschreven in ons ondersteuningsprofiel, dat te vinden is op onze website. Ook is de manier waarop wij leerlingen begeleiden die in hun ontwikkeling stagneren, beschreven in ons beleidsdocument ‘ondersteuningsstructuur’ en in de ‘CvB onderwijszorgcyclus’. U kunt deze documenten eventueel opvragen. 

Instroom: kennismaking, aanmelding, toelatingsprocedure

Ouders die overwegen hun kind aan te melden bij Meerklank worden uitgenodigd voor een oriënterend bezoek/gesprek. In principe wordt het gesprek gevoerd met de Intern Begeleider. Deze bespreekt met ouders of onze school de juiste setting is.   
Afspraak maken voor kennismaking:
SO: Pamela Bongers 030-6936780,  pamelabongers@wereldkidz.nl 
VSO: Karin Pasman 030-6919783, karinpasman@wereldkidz.nl
Als ouders de keuze hebben gemaakt voor onze school, kunnen zij hun kind aanmelden via het aanmeldingsformulier. Om de leerling in te kunnen schrijven, worden dossiers en verslagen opgevraagd. Alle aanwezige informatie wordt samengevoegd in het startdocument en besproken in de Commissie van Begeleiding (CvB).

Aan de hand van een aantal criteria komt het CvB met een advies m.b.t. plaatsing. Het gaat hierbij om het startdocument, eventueel verdere gesprekken met ouders en soms observaties op de vorige dagbesteding/school of tijdens een observatieperiode van de leerling op onze school. Voorwaarde voor plaatsing is dat de leerling past in het ondersteuningsprofiel van Meerklank en de school dus een passend onderwijsarrangement kan bieden. De CvB kan ook concluderen dat de leerling (nog) niet, of alleen met extra ondersteuning vanuit zorg, past binnen de arrangementen van de school.

Toelaatbaarheidsverklaring

Een leerling kan het onderwijs op Meerklank volgen als hij/zij een toelaatbaarheidsverklaring heeft gekregen van het samenwerkingsverband passend onderwijs van de regio waar hij/zij woont. Voor onze school kan dit een verklaring categorie 1, categorie 2 of categorie 3 zijn. Ouders melden hun kind aan op  Meerklank. Zodra de CvB heeft geconcludeerd dat de aangemelde leerling past binnen het schoolondersteuningsprofiel, vraagt Meerklank de toelaatbaarheidsverklaring aan. Zodra de verklaring is afgegeven, worden er afspraken gemaakt over de plaatsing. Deze procedure moet binnen zes weken zijn afgerond.

SO Meerklank hoort bij het samenwerkingsverband PO Zuid Oost Utrecht, afgekort ZOUT.
VSO Meerklank maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO Zuid Oost Utrecht.

Aanvullende zorg

Als er bij de bespreking van een leerling in de CvB wordt vastgesteld dat er meer zorg en/of begeleiding nodig is dan de school kan bieden, wordt ouders gevraagd om deze aanvullende zorg te regelen. Dit kan bij de gemeente waar het kind woont. Voor kinderen die meer of zwaardere zorg nodig hebben, kan deze worden aangevraagd via de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), bepaalt wie er in aanmerking komt voor de Wet Langdurige Zorg.

De intern begeleider bespreekt het met ouders als er aanvullende zorg nodig is. De inzet van de zorg moet voorwaardelijk zijn aan onderwijs en de doelen worden beschreven in een zorgondersteuningsplan, gekoppeld aan het OPP en ondertekend door ouders.
Ouders die een zorgaanvraag willen indienen, kunnen ondersteuning krijgen van onze schoolmaatschappelijk werker. Voor de aanvraag zijn de ouders/verzorgers zelf verantwoordelijk.

Ouders hebben een keuzemogelijkheid m.b.t. de inkoop van de benodigde zorg. Bij Zorg In Natura (ZIN) wordt de zorg direct ingekocht bij een zorginstelling. Bij een Persoons Gebonden Budget (PGB) zijn de ouders zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en verantwoorden van de ingekochte zorg.

Op onze school wordt de zorg altijd geleverd door medewerkers van de zorginstellingen Reinaerde en Amerpoort-Christophorus.

Medische voorzieningen

Op onze locatie zijn voorzieningen voor leerlingen met een aanvullende zorgvraag aanwezig, zoals een gehandicaptentoilet.

Schoolarts
De schoolarts van Meerklank is tevens jeugdarts bij de GGD Zeist. Voor de intern in de zorginstelling Amerpoort-Christophorus wonende leerlingen is er contact met de arts van het Gezondheidscentrum Christophorus. De leerlingen worden om de twee jaar onderzocht. Leerling en ouders/verzorgers ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Epilepsie
Voor elke leerling met epilepsie wordt in overleg met de ouders een protocol opgesteld. Elke medewerker, die werkt met een kind met epilepsie, weet daardoor wat te doen bij een epileptische aanval. Bij elke bespreking van het ontwikkelingsperspectief wordt gekeken of er een aanpassing van het protocol nodig is. Ook voor andere aandoeningen wordt, voor zover wenselijk, een (handelings) protocol opgesteld.

Medicijnen
Sommige leerlingen hebben medicijnen nodig en moeten deze op school innemen. Hiervoor is een protocol aanwezig. In het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) wordt vermeld of de leerling de medicijnen zelf kan innemen of niet.

Plaatsing

Als de toelaatbaarheidsverklaring en de eventuele zorgindicatie rond zijn en de CvB de leerling heeft aangenomen, vindt er een intakegesprek plaats en wordt er overgegaan tot plaatsing. De CvB heeft bij het plaatsingsbesluit een uitspraak gedaan over het voorlopige ontwikkelingsperspectief voor de leerling. Op basis hiervan krijgt de leerling een onderwijsarrangement toegewezen en doet de CvB uitspraak over plaatsing in een groep die past bij zijn perspectief en leeftijd. 

Pedagogisch klimaat, groepssamenstelling en de noodzaak van een speciale aanpak kunnen echter ook een rol spelen. De leraar brengt in de eerste vier weken het niveau en eventueel specifieke onderwijsbehoeften van de leerling in kaart en voegt de leerling in het groepswerkplan. De observaties van de leraar worden teruggekoppeld naar de CvB en meegenomen bij het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief. Er vindt overleg met ouders plaats over het perspectief en na uiterlijk zes weken ondertekenen ouders het OPP.