Onderwijskwaliteit

We geven hier kort aan op welke manier wij de kwaliteit van het onderwijs in de gaten houden en verbeteren.

Bewaken van de onderwijskwaliteit

Kwaliteit is ogenschijnlijk een helder begrip. In de praktijk is het ook een ingewikkeld begrip, want kwaliteit heeft betrekking op alle beleidsterreinen van de school. We hebben te maken met de kwaliteit van:

 • Het onderwijs
 • Het personeelsbeleid
 • Het financieel beleid
 • Het facilitair beleid
 • Het beleid op de externe en interne communicatie

Voor al die beleidsterreinen geldt:

 • Doen we goede dingen?
 • Doen we de dingen goed?
 • Hoe weten we dat?
 • Vinden anderen dat ook?
 • Wat doen we met die kennis en informatie?


Wereldkidz heeft zijn kwaliteitsbeleid beschreven en een kwaliteitsdashboard ontwikkeld, waarin periodiek en planmatig evaluatiegegevens worden bijgehouden. Daarin worden ook aandachtspunten gesignaleerd. In het dashboard zijn onder andere tevredenheidsonderzoeken onder ouders/leerlingen/personeel opgenomen, evenals de analyse van de opbrengsten, de gegevens over de kwaliteiten van de leerkracht, de monitor schoolverlaters en personele kengetallen. Tevens is er een onderdeel ‘veiligheidsbeleid’ toegevoegd aan het dashboard, waarin protocollen zijn opgenomen, o.a.:

 • Schorsen en verwijderen
 • Incidenten en incidentenregistratie
 • Medicijnverstrekking en medische handelingen
 • Fysieke begrenzing
 • Sociale veiligheid
 • Zwemprotocol
 • Weglopen en vermissing
 • Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Internet
 • AVG

Meer informatie over de werkwijze is te vinden in andere beleidsdocumenten, die zijn op te vragen bij de directie van de school.

Wanneer zijn we tevreden over de kwaliteit?

Het meest tevreden zijn wij als de leerlingen actief betrokken zijn bij ons onderwijs en als zijzelf en de ouders tevreden zijn over de resultaten die bereikt worden. Daarnaast zijn er de criteria voor onderwijskwaliteit vanuit de overheid. Er is een nieuw waarderingskader voor het (voortgezet) speciaal onderwijs sinds 2021. 

Minimaal 75% van de leerlingen dient de door de school gestelde doelen bij uitstroom te hebben behaald. De doelen, die we vanuit Meerklank stellen, betreffen onder andere de streefniveaus, passend bij de verschillende onderwijsperspectieven, een streefpercentage voor de bestendiging van de uitgestroomde leerlingen op hun vervolgplek, en eventuele verbeterdoelen naar aanleiding van de opbrengstanalyse. Daarnaast stellen we onszelf  doelen in ons schoolplan. 


Verbeteren van de onderwijskwaliteit

Als de kwaliteit op de door ons gestelde ambities achterblijft, worden de oorzaken geanalyseerd en wordt een verbeterplan/doel opgesteld. Meerklank doorloopt de acties aan de hand van de PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act).
Kwaliteitsonderzoek door de onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie heeft de kwaliteit van het onderwijs als voldoende gekwalificeerd. Het laatste bezoek aan SO Meerklank was in januari 2018 als onderdeel van het bestuursonderzoek bij Wereldkidz. De indicatoren didactisch handelen en kwaliteitscultuur werden als goed beoordeeld.

Ontwikkeldoelen 2022-2023

Dit schooljaar werken wij aan de ontwikkeldoelen van ons Schoolplan 2020-2024, zoals uitgewerkt in de Bijlagen bij Schoolplan 2020-2024

Na de start en scholing afgelopen schooljaar, geven wij de teamgerichte arbeidsorganisatie (TAO) van Ben van der Hilst op een schooleigen en teameigen wijze invulling. Op gezamenlijke momenten besteden we hier opnieuw aandacht aan. 

De scholing van de auditoren kwaliteitszorg (KSO) op waarderend auditen zal worden toegepast in een audit, Twee medewerkers doen mee aan interne visitaties bij Wereldkidzscholen en ons SO ontvangt dit schooljaar een interne visitatie door andere Wereldkidzmedewerkers. 

Er is een begin gemaakt met teamscholing voor rekenen en deze zal worden voortgezet. 

Talentontwikkeling krijgt vervolg door scholing van teamleden als talentfluisteraar en door het voeren van talentgerichte gesprekken met medewerkers. 

De concrete invulling van burgerschap wordt verder uitgewerkt met (het in kaart brengen van) thema’s met burgerschapsdoelen.

Er wordt een begin gemaakt met het onderzoeken van een leerlijn voor digitale geletterdheid.