Onderwijskwaliteit

We geven hier kort aan op welke manier wij de kwaliteit van het onderwijs in de gaten houden en verbeteren.

Bewaken van de onderwijskwaliteit
Kwaliteit is ogenschijnlijk een helder begrip. In de praktijk is het ook een ingewikkeld begrip, want kwaliteit heeft betrekking op alle beleidsterreinen van de school. We hebben te maken met de kwaliteit van:

 • Het onderwijs
 • Het personeelsbeleid
 • Het financieel beleid
 • Het facilitair beleid
 • Het beleid op de externe en interne communicatie

Voor al die beleidsterreinen geldt:

 • Doen we goede dingen?
 • Doen we de dingen goed?
 • Hoe weten we dat?
 • Vinden anderen dat ook?
 • Wat doen we met die kennis en informatie?

 

Wereldkidz heeft een kwaliteitsdashboard ontwikkeld waarin periodiek en planmatig evaluatiegegevens worden bijgehouden. Daarin worden ook aandachtspunten gesignaleerd. In het dashboard zijn onder andere tevredenheidsonderzoeken onder ouders/leerlingen/personeel opgenomen en onderzoeken naar de sociale veiligheid van leerlingen, evenals de analyse van de opbrengsten, de gegevens over de kwaliteiten van de leerkracht, de monitor schoolverlaters en personele kengetallen.  Tevens is er een onderdeel ‘veiligheidsbeleid’ toegevoegd aan het dashboard, waarin onder andere protocollen zijn opgenomen. Veiligheid is voorwaardelijk voor leren en ontwikkelen. Ook medewerkers moeten zich veilig voelen. Meerklank hanteert protocollen voor:

 

 • Schorsen en verwijderen
 • Incidenten en incidentenregistratie
 • Medicijnverstrekking en medische handelingen
 • Fysieke begrenzing
 • Sociale veiligheid
 • Zwemles
 • Weglopen en vermissing
 • Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Internet
 • AVG

Meer informatie over de werkwijze is te vinden in andere beleidsdocumenten, die zijn op te vragen bij de directie van de school.

Wanneer zijn we tevreden over de kwaliteit?
Het meest tevreden zijn wij als de leerlingen actief betrokken zijn bij ons onderwijs en als zijzelf en de ouders tevreden zijn over de resultaten die bereikt worden. Daarnaast zijn er de criteria voor onderwijskwaliteit vanuit de overheid: het waarderingskader voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Minimaal 75% van de leerlingen dient de door de school gestelde doelen bij uitstroom te hebben behaald. De doelen, die we vanuit Meerklank stellen, betreffen onder andere de streefniveaus, passend bij de verschillende onderwijsperspectieven, een streefpercentage voor de bestendiging van de uitgestroomde leerlingen op hun vervolgplek, en eventuele verbeterdoelen naar aanleiding van de opbrengstanalyse. Daarnaast stellen we onszelf  doelen in ons schoolplan. 

Verbeteren van de onderwijskwaliteit

Als de kwaliteit op de door ons gestelde ambities achterblijft, worden de oorzaken geanalyseerd en wordt een verbeterplan/doel opgesteld. Meerklank doorloopt de acties aan de hand van de PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act).
Kwaliteitsonderzoek door de onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie heeft de kwaliteit van het onderwijs als voldoende gekwalificeerd in januari 2018. De indicatoren onderwijsaanbod en kwaliteitscultuur werden als goed beoordeeld. Het laatste bezoek aan VSO Meerklank was in oktober 2023 als onderdeel van het bestuursonderzoek bij Wereldkidz

Ontwikkeldoelen 2023-2024
Dit schooljaar werken wij aan de ontwikkeldoelen van ons Schoolplan 2020-2024, zoals uitgewerkt in de Bijlagen bij Schoolplan 2020-2024 en gaan daarna over op ons nieuwe schoolplan, dat vanaf januari 2024 in zal gaan. In het nieuwe plan zullen de thema's burgerschap, digitale geletterdheid, talentontwikkeling en TAO worden voortgezet en zullen opnieuw verschillende leerlijnen centraal staan.

*Komend schooljaar wordt er verder gewerkt aan digitale geletterdheid door het opstellen van een visie en het onderzoeken van het werken met doelen en concrete afspraken. In het afgelopen schooljaar is dit voorbereid op een gezamenlijke studiedag en daarna door de ict-coördinatoren onder begeleiding van Cloudwise.
*Talentontwikkeling volgens de visie van Luk Dewulf krijgt vervolg door scholing van teamleden als talentfluisteraar. Het voeren van talentgerichte gesprekken wordt uitgebreid naar leerlingen. In het afgelopen jaar zijn in totaal 8 teamleden geschoold. Op een studiedag zijn de talenten van alle TAO-teams in kaart gebracht. In sommige klassen is ook al met leerlingen gewerkt.
*De concrete invulling van burgerschap wordt verder uitgewerkt met thema’s met burgerschapsdoelen. Vorig jaar is er een visie geformuleerd en zijn de burgerschapsdoelen in beeld gebracht op de leerlijnen, waar de leerlingen sowieso aan werken (zoals Mens & Maatschappij en Relationele en seksuele vorming).
*In het afgelopen jaar heeft onze visie zich steeds meer gemanifesteerd in de schoolcultuur. Het belang van een evenwichtige schooldag en het werken met handen, hart en hoofd (door doen en beleven begrijpen) werd na corona nog duidelijker en heeft o.a. geleid tot aanpassing van lesurentabellen. Het samen beleven van activiteiten en feesten, ook met ouders zoals het zomerfeest en de week van het schoolbezoek, versterkt de cultuur van samen/heelheid. Het concretiseren van onze visie kan tot zijn recht komen in het komende schoolplan bij het accent op een moreel kompas als het gaat om attitude en kennis bij burgerschap en digitale geletterdheid.
*Wij gaan door met de ontwikkeling van de teamgerichte arbeidsorganisatie (TAO) van Ben van der Hilst. In het afgelopen schooljaar is er meer duidelijkheid gekomen over de afbakening van verantwoordelijkheden van de Onderwijsteams, Onderwijsondersteuningsteams en de Commissie van begeleiding en andere experts. Eigen verantwoordelijkheid is zichtbaarder geworden bij de verschillende teams, zoals bij de groepsplanbesprekingen en bij de voorbereiding van schoolevenementen. Komend jaar gaan wij  steeds meer invulling geven aan de TAO op een schooleigen en teameigen wijze. Op gezamenlijke momenten besteden we hier regelmatig aandacht aan.
*Het implementeren van de methodieken ‘Zo leren kinderen lezen en spellen’ en ‘Staal’ is in het afgelopen schooljaar opgepakt. Coaching en schooleigen maken van de methodieken en het lesmateriaal staan komend schooljaar op het programma. Er is een begin gemaakt met teamscholing voor rekenen aan de hand van ‘Met sprongen vooruit’. Deze zal worden voortgezet. Enkele medewerkers gaan komend schooljaar opleidingen voor praktijkvakken volgen. De sectorvakken ‘Hout’ en ‘Tuin’ krijgen extra aandacht. In het afgelopen jaar hebben de vakken ‘Fietstechniek’ en ‘Horeca’ een nieuwe ontwikkeling doorgemaakt.
*De scholing van de auditoren kwaliteitszorg (KSO) op waarderend auditen zal worden herhaald en zal worden toegepast in een audit. Afgelopen schooljaar hebben 4 van de 5 auditoren hun kennis toegepast tijdens een audit op een SO school in Almere. Er is een audit afgenomen op SO Meerklank en er zijn twee nieuwe medewerkers getraind.