Onderwijskwaliteit

We geven hier kort aan op welke manier wij de kwaliteit van het onderwijs in de gaten houden en verbeteren.

Bewaken van de onderwijskwaliteit

Kwaliteit is ogenschijnlijk een helder begrip. In de praktijk is het ook een ingewikkeld begrip, want kwaliteit heeft betrekking op alle beleidsterreinen van de school. We hebben te maken met de kwaliteit van:

 • Het onderwijs
 • Het personeelsbeleid
 • Het financieel beleid
 • Het facilitair beleid
 • Het beleid op de externe en interne communicatie

Voor al die beleidsterreinen geldt:

 • Doen we goede dingen?
 • Doen we de dingen goed?
 • Hoe weten we dat?
 • Vinden anderen dat ook?
 • Wat doen we met die kennis en informatie?

Wereldkidz heeft een kwaliteitsdashboard ontwikkeld waarin periodiek en planmatig evaluatiegegevens worden bijgehouden. Daarin worden ook aandachtspunten gesignaleerd. In het dashboard zijn onder andere tevredenheidsonderzoeken onder ouders/leerlingen/personeel opgenomen, evenals de analyse van de opbrengsten, de gegevens over de kwaliteiten van de leraar, de monitor schoolverlaters en personele kengetallen. Tevens is er een digitaal veiligheidssysteem, waarin onder andere protocollen zijn opgenomen. 

Meerklank hanteert protocollen voor:

 • Schorsing en verwijdering
 • Incidenten en incidentregistratie
 • Medicijnverstrekking en medische handelingen
 • Fysieke begrenzing
 • Sociale veiligheid
 • Zwemles
 • Weglopen en vermissing
 • Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Internet

Meer informatie over de werkwijze is te vinden in andere beleidsdocumenten, die zijn op te vragen bij de directie van de school.

Wanneer zijn we tevreden over de kwaliteit?
Het meest tevreden zijn wij als de leerlingen actief betrokken zijn bij ons onderwijs en als zijzelf en de ouders tevreden zijn over de resultaten die bereikt worden. Daarnaast zijn er de criteria voor onderwijskwaliteit vanuit de overheid.
Er is een nieuw waarderingskader voor het (voortgezet) speciaal onderwijs sinds augustus 2017 waarin o.a. uitspraken worden gedaan over normen voor de opbrengsten. Minimaal 75% van de leerlingen dient de door de school gestelde doelen bij uitstroom te hebben behaald. Voor Meerklank betekent dit dat we zelf heldere normen stellen waar we aan willen voldoen. De doelen, die we stellen, betreffen onder andere de streefniveaus, passend bij de verschillende onderwijsperspectieven.

Verbeteren van de onderwijskwaliteit
Als de kwaliteit op de door ons gestelde ambities achterblijft, worden de oorzaken geanalyseerd en wordt een verbeterplan/doel opgesteld. Meerklank doorloopt de acties aan de hand van de PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act). Kwaliteitsonderzoek door de onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie heeft de kwaliteit van het onderwijs als voldoende gekwalificeerd. Het laatste bezoek aan SO en VSO Meerklank was in januari 2018 als onderdeel van het bestuursonderzoek bij Wereldkidz. 
Bij het SO werden de indicatoren didactisch handelen en kwaliteitscultuur als goed beoordeeld; bij het VSO zijn de indicatoren onderwijsaanbod en kwaliteitscultuur als goed beoordeeld.

Ontwikkeldoelen 2018-2019
Onze ontwikkeldoelen voor dit schooljaar vindt u in ons schoolplan Schoolplan [link].
Naast doelen die voortkomen uit de drie Wereldkidz-brede speerpunten talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en 21e eeuwse vaardigheden, richten wij ons op op vervolgscholing van de auditoren kwaliteitszorg (KSO) en op de sociale veiligheid en weerbaarheid door verdere implementatie van de volgende methodieken:
Voor het SO: Kick, de weerbaarheid van Bertha Verschueren en Touching Childcare. Het vorig schooljaar begonnen scholingstraject 'Zo leren kinderen lezen en spellen' wordt voortgezet. Medewerkers ontwikkelen in schoolbrede werkgroepen voor alle belangrijke leerlijnen verdere expertise voor de betreffende leerlijnen

Voor het VSO: KICK en Rots en Water. 
Het vorig schooljaar begonnen scholingstraject schriftelijke taal wordt voortgezet. Er zal ook scholing van enkele docenten op een aantal praktijkvakken plaatsvinden.
Medewerkers ontwikkelen in schoolbrede werkgroepen voor alle belangrijke leerlijnen verdere expertise voor de betreffende leerlijnen. Daarnaast gaan enkele medewerkers door met het uitwerken van een leerlijn 21e eeuwse vaardigheden en een leerlijn techniek.