Verlof

De leerlingen vallen onder de leerplichtwet. Ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers zijn verplicht zorg te dragen voor regelmatig schoolbezoek door de leerling. Het is dus niet toegestaan om buiten de vakantietijden extra vakantie of vrije dagen voor uw kind op te nemen. Er kunnen zich echter situaties voordoen waardoor er extra verlof verleend kan worden. Hierbij houdt onze school zich aan de landelijke richtlijnen

Elke verlofaanvraag moet schriftelijk bij de directie worden ingediend.
Download hier het formulier om verlof aan te vragen voor het SO.
Download hier het formulier om verlof aan te vragen voor het VSO.

● Als het om verlof gaat van meer dan tien dagen, moet er ook een werkgevers- of doktersverklaring worden bijgevoegd;
● Alle aanvragen worden beantwoord en geregistreerd;
● Verlof mag nóóit verleend worden als het direct aansluit op de zomervakantie.

Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie genoodzaakt hiervan melding te maken bij de ambtenaar
leerplichtzaken van de gemeente waar uw kind woont.

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de directie om de verlofaanvraag af te wijzen, kunt
u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken na dagtekening een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directie van onze school.

In dit bezwaarschrift moeten worden opgenomen:
● uw naam en adres
● omschrijving van de beschikking
● gronden van het bezwaar

Bovendien kunt u de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank om
een voorlopige voorziening verzoeken. Griffierecht is dan verschuldigd. Als u nog vragen heeft kunt u
zich richten tot de leerplichtambtenaar van uw gemeente.

Ga (terug) naar vakantie-en studiedagen »