Leerlijnen

Leerlijnen

Vakspecifieke leerlijnen
Mondelinge taal
Schriftelijke taal (lezen, spellen, schrijven, stellen)
Rekenen
Oriëntatie op ruimte
Oriëntatie op tijd
Oriëntatie op natuur en techniek
Bewegen
Dramatische vorming
Beeldende vorming
Muziek en bewegen
Praktische redzaamheid

Vakoverstijgende leerlijnen
Zintuiglijke en motorische ontwikkeling
Sociale en emotionele ontwikkeling
Spelontwikkeling
Leren leren : werkhouding en aanpakgedrag
Omgaan met media
Ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit
Seksuele en relationele vorming

De vakoverstijgende leerlijnen kan men vormgeven in aparte lessen, maar zij zijn vaak geïntegreerd in de specifieke leergebieden. Zo kan sociaal-emotionele ontwikkeling vorm krijgen bij rekenen, taal, bewegingsonderwijs of andere specifieke leerlijnen maar wordt het ook in aparte lessen behandeld.
Leren leren wordt in alle lessen geoefend, maar heeft soms extra aandacht nodig door in een aantal lessen een doel van die leerlijn centraal te stellen.

 

Plancius leerlijnen

Leerlijnen, speciaal ontwikkeld, voor de laag functionerende leerlingen
Sensomotoriek (de motorische reactie op de indrukken die worden opgedaan door de zintuigen)
Communicatie
Zelfredzaamheid
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Spelontwikkeling