VSO: De leerlingen

Aan het begin van het schooljaar 2023-2024 heeft VSO Meerklank 10 klassen in onderstaande verdeling. De onderbouw zijn de eerste twee leerjaren VSO, middenbouw het derde en vierde leerjaar, en de bovenbouw is leerjaar vijf, zes, zeven en acht.

A-stroom B-stroom
Klas 1A (onderbouw Klas 1B (onderbouw/middenbouw)
Klas 2A (middenbouw) Klas 2B (middenbouw/bovenbouw)
Klas 3A (middenbouw/bovenbouw) Klas 3B (bovenbouw)
Klas 4A (bovenbouw) Klas 4B (bovenbouw)
Doorstroomklas (gemengd)* ZO-klas (gemend)
 • De doorstroomklas is er op woensdag, donderdag en vrijdag (in totaal 5 dagdelen)

Aan het einde van een VSO-schoolloopbaan zijn er drie uitstroombestemmingen mogelijk:

- dagbesteding 
- (beschermde) arbeid
- vervolgonderwijs

Het merendeel van de leerlingen binnen Meerklank stroomt uit naar (licht) arbeidsgerichte dagbesteding. Daarnaast zijn er leerlingen met uitstroom naar (beschermde) arbeid en met uitstroom naar ervaringsgerichte dagbesteding. In de A-stroom is de lesstof als basisaanbod gericht op twee niveaus: arbeidsgerichte dagbesteding (AD) en arbeid (beschermd) (BA). Dit zijn de basisarrangementen van de A-stroom. Meerklank biedt geen leerroute voor vervolgonderwijs.

In de B-stroom is het basisarrangement gericht op licht arbeidsgerichte dagbesteding (LAD). De leerlingen die uitstromen naar ervaringsgerichte dagbesteding (ED) krijgen een intensief arrangement vanuit het basisaanbod LAD. Enkele leerlingen met uitstroomprofiel LAD die voor bepaalde leergebieden een verdiept arrangement nodig hebben en leerlingen met  uitstroomprofiel  AD die juist een intensief arrangement nodig hebben, maken op groepsdoorbrekende lesmomenten uitstapjes naar het onderwijsaanbod van de andere stroom.

In ons schoolondersteuningsprofiel  onderscheiden wij 3 hoofdgroepen leerlingen binnen onze doelgroep. De tweede hoofdgroep omvat het merendeel van onze leerlingen: leerlingen met uitstroom naar (L)AD. Zij zitten in de A-stroom (AD) en in de B-stroom (LAD)

 1. Leerlingen met een IQ tussen 55 en 70 met een meer dan gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning. Daarnaast hebben zij een sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van meer dan 36 maanden en/of bijkomende gedragsproblematiek:

Deze leerlingen krijgen het uitstroomperspectief (beschermde) arbeid toegewezen.

 1. Leerlingen met een IQ tussen 35 en 55 met een gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning,
  of
  een IQ boven 55 met een meer dan gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning. Daarnaast hebben zij een sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van minder dan 36 maanden en/of bijkomende gedragsproblematiek:

Deze leerlingen krijgen het uitstroomperspectief arbeidsgerichte of licht arbeidsgerichte dagbesteding toegewezen.

 1. Leerlingen met een IQ onder 35 met een gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning. Daarnaast hebben velen een sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van minder dan 24 maanden. Sommige leerlingen hebben een lichaamsgebonden ervaringsordening (leren en ontwikkeling geschiedt dan vanuit het tastbare, vanuit het contact met en via het eigen lichaam),
  of
  een IQ onder 35 met een meer dan gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning. Daarnaast hebben zij een sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van minder dan 24 maanden en/of bijkomende gedragsproblematiek. Sommige leerlingen hebben een lichaamsgebonden ervaringsordening (leren en ontwikkeling geschiedt vanuit het tastbare, vanuit het contact met en via het eigen lichaam):

Deze leerlingen krijgen een intensief onderwijsarrangement en stromen voornamelijk uit naar ervaringsgerichte dagbesteding.

 

Doorstroomklas
Naast de 3 hoofdgroepen leerlingen zoals we die in ons schoolondersteuningsprofiel hebben beschreven is er een groep leerlingen in de leeftijd van ongeveer 12-17 jaar, die in onze regio speciale aandacht vraagt: 

 • Licht en matig verstandelijk beperkte leerlingen met een meer dan gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning en een extreme behoefte aan sociale veiligheid in kleine groepen en een niet concurrerende leeromgeving. Zij hebben een laag sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau en/of een disharmonisch profiel en bijkomende gedragsproblematiek.

De leerlingen die binnen deze groep vallen, volgen ten tijde van de aanmelding geen onderwijs of vindt bij de overstap naar middelbaar onderwijs of na een behandeltraject geen passende school. De doorstroomklas biedt de mogelijkheid om via maatwerk in een veilige setting en in nauwe samenwerking met het direct betrokken systeem, toe te werken naar het opnieuw invoegen in onderwijs. 

De plaatsing in de doorstroomklas is voor vijf dagdelen per week en voor een beperkt aantal leerlingen. De leerlingen worden zo snel mogelijk gekoppeld aan een passende klas binnen Meerklank VSO. Het streven is om de leerling, zo mogelijk binnen een of twee jaar, te plaatsen in een klas op Meerklank of door te verwijzen naar een andere school of een dagbesteding. De doorstroomklas wordt begeleid door een psychologisch-pedagogisch vakleerkracht, het lesaanbod wordt in samenspraak met de leerkracht van de gekoppelde klas opgesteld. Aanpak en adviezen worden in nauw overleg met onze schoolpsycholoog opgesteld. 

 

Zorg-onderwijs klas
In schooljaar 2023-2024 verlengen wij de ingezette pilot voor een aparte zorg-onderwijsklas met als doel: de combinatie van zorg en onderwijs bieden aan leerlingen die uitvallen binnen het reguliere aanbod van het ZML onderwijs.

De klas is gehuisvest in een apart lokaal met een rustige, huiselijke setting voor een kleine groep leerlingen (maximaal 4) en met 2 begeleiders: één vanuit onderwijs en één vanuit zorg (Amerpoort). De leerlingen hebben allemaal een toelaatbaarheidsverklaring in categorie hoog, uitstoombestemming ED of LAD en een indicatie voor langdurige zorg (WLZ), van waaruit de zorguren bekostigd worden. In een prikkelarme omgeving zetten wij in op het laagdrempelig bieden van onderwijs vanuit de individuele behoeften van deze leerlingen. De zorg-onderwijs klas wordt begeleid door een leraarondersteuner. Het lesaanbod wordt in samenspraak met een leerkracht, die aan de klas is gekoppeld, vormgegeven. Aanpak en adviezen worden in nauw overleg met onze schoolpsycholoog opgesteld.


  

Onze leerlingen zijn de afgelopen jaren uitgestroomd naar de onderstaande vervolgplekken. In het afgelopen schooljaar was de uitstroom passend bij het basisaanbod van onze school: het merendeel van de leerlingen stroomde uit naar een plek passend bij perspectief (L)AD. Eén leerling stroomde uit naar vervolgonderwijs (MBO 1). Dit is uitzonderlijk. De bestendiging van de leerlingen op hun vervolgplek is al jarenlang 90% of hoger.

UItstroom naar: 2021 2022 2023
Vervolgonderwijs - - 9%
Arbeid (beschermd) 12% 7% 9%
(Licht) arbeidsgerichte dagbesteding 88% 93% 82%
Ervaringsgerichte dagbesteding - - -

 

De vervolgplekken in de dagbesteding zijn vooral in zorginstellingen, zoals Abrona, Reinaerde en Amerpoort. Het gaat hierbij met name om plekken in cafetaria’s en restaurants, in ateliers en op zorgboerderijen. De vervolgplekken voor arbeid (beschermd) kunnen erg verschillen: van beschermd werken bij de BIGA Groep tot een -op de leerling afgestemde- gesubsidieerde werkplek bij een regulier bedrijf. Met name in het reguliere bedrijf is de ‘gunfactor’ voor onze leerlingen een belangrijke voorwaarde voor succes.

Meerklank streeft ernaar dat minimaal 80% van de leerlingen uitstroomt op het gestelde ontwikkelingsperspectief. Dat betekent dat de uitstroombestemming past bij de gevolgde leerroute. In enkele gevallen blijkt een andere uitstroombestemming toch beter passend bij de leerling dan de bestemming van het gestelde perspectief. Dit kan zowel onder als boven het gestelde niveau zijn. 

In het afgelopen schooljaar stroomde één leerling uit boven het gestelde perspectief van (B)A. Deze leerling maakte in het laatste jaar een zodanige ontwikkeling door, dat er een mogelijkheid lijkt te zijn  een diploma MBO 1 te behalen. Éen leerling stroomde uit onder het gestelde perspectief. Deze leerling bleek op het laatst toch niet te kunnen voldoen aan de gestelde eisen op de verwachte uitstroomplek BA in een kinderdagverblijf. De verwachting is echter dat deze leerling op de huidige uitstroomplek arbeidsgerichte dagbesteding in de horeca binnenkort weer gaat doorgroeien naar beschermde arbeid omdat deze sector beter aansluit bij de ondersteuningsbehoefte. 

 

 

Uitstroom naar:

2021

2022

2023

uitstroombestemming op het gestelde OPP

100%

79%

82%

uitstroombestemming onder het gestelde OPP

-

21%

9%

uitstroombestemming boven het gestelde OPP

-

-

9%