Beleid

Meerklank onderschrijft de missie, visie en kernwaarden van WereldKidz

 Missie en kernwaarden
Kinderen goed onderwijs bieden zodat zij kunnen deelnemen aan de wereld van nu en morgen
betekenisvol - innovatief - ruimte biedend
Visie
WereldKidz is samen leren
 


Meerklank heeft aan de visie van Wereldkidz “heelheid” toegevoegd.

Ons onderwijs krijgt vorm door samen leren en heelheid. Met heelheid bedoelen we: verbinding en samenhang (in tegenstelling tot fragmentatie, uit / naast elkaar).

 • Heelheid is voor ons een levend en organisch systeem, waarin alle delen onlosmakelijk met
  elkaar samenhangen en elkaar wederzijds beïnvloeden.
 • Een geheel is meer dan de som der delen.
 • Iedereen bestaat bij de gratie van het geheel en het geheel bestaat vanuit de betrokkenheid
  van elk individu.

We spiegelen ons handelen en ons gedrag aan de volgende kernwaarden:

 • Uniciteit: Ieder mens is volwaardig en uniek en verdient een respectvolle benadering, wij hebben aandacht voor de gehele mens.
 • Inspiratie: we werken vanuit gedrevenheid en bezieling in relatie tot elkaar en de omgeving.
  We creëren steeds kansen vanuit onze kijk op mogelijkheden. 

De naam Meerklank geeft aan dat er ruimte is voor meerdere geluiden, meerdere karakters en eigenheden, die allemaal van zich mogen laten horen. Het logo met de drie figuurtjes symboliseert dynamiek en beweging en laat zien dat er in samenwerking “samenspel” kan ontstaan. Een ieder heeft zijn eigen bijdrage en samen kan dit een klinkende harmonie worden. Het betekent ook: leren en ervaren in je eigen ritme. Leerlingen worden door ons gezien. Elke leerling met al zijn mogelijkheden en beperkingen kan zich gewaardeerd voelen en tot leren komen, in zijn eigen tempo, omdat we een leefklimaat scheppen waarin veiligheid, geborgenheid en acceptatie centraal staan. Onze visie en kernwaarden vormen de basis voor het oefenen van burgerschapscompetenties: hoe we met elkaar en met onze omgeving omgaan, met onze gouden schoolafspraken als concrete leidraad.

Visie op speciaal onderwijs

Meerklank wil de leerlingen in staat stellen om zoveel mogelijk te leren en om vanuit hun eigen waarde iets te kunnen betekenen voor een ander. De school wil eraan bijdragen dat de leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zo evenwichtig mogelijke persoonlijkheden. Cognitieve vaardigheden zijn gelijkwaardig aan emotionele, praktische, kunstzinnige en sociale. Vanuit deze basis leren de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te functioneren, opdat zij zo volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Binnen alle leergebieden zijn de doelen gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid daarom cruciaal. De school heeft ook de taak leerlingen weerbaar te maken. Dit betekent dat leerlingen zelf keuzes leren maken, uitgedaagd worden, weten wat te doen bij het ontstaan van problemen, zelf om hulp leren vragen en leren om hun tijd op een goede manier in te vullen.


Onze onderwijsvisie komt voort uit een holistisch mensbeeld, dat ontwikkelmogelijkheden voor iedereen behelst en dat berust op de openbare grondslag van gelijkwaardigheid van alle mensen. Wij vinden het belangrijk dat de leerling zich als mens kan ontplooien en zelfvertrouwen opdoet voor een veranderende toekomst.

Op het SO leggen wij de nadruk daarbij op een breed onderwijs-zorgaanbod, op het VSO wordt het aanbod steeds specifieker gericht op de uitstroombestemming van de leerlingen. Het onderwijsaanbod wordt vanuit doorgaande leerlijnen ingericht vanuit hoge, maar realistische verwachtingen. Meerklank formuleert dit als volgt:
“We willen gedifferentieerd onderwijs aanbieden en organiseren, dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen. Meerklank vindt zichzelf een goede school als zij onderwijs verzorgt dat ertoe leidt dat alle leerlingen binnen hun mogelijkheden optimale resultaten behalen. Daarnaast bewaakt, waarborgt en verbetert een goede school stelselmatig de kwaliteit van haar onderwijs”.

De ontwikkeling van kinderen, de maatschappij en het hele leven verandert voortdurend en is een en al dynamiek. Zo is ook ons onderwijs voortdurend aan verandering en vernieuwing onderhevig. Kwaliteit en waarborgen van kwaliteit staan hoog in het vaandel van Meerklank. Kwaliteit betekent voor Meerklank eerlijk zijn, je kwetsbaar durven opstellen, zelfkritisch zijn en oplossingsgericht. Vanuit deze grondhouding kijkt Meerklank steeds opnieuw hoe het onderwijs nog beter afgestemd kan worden op deze doelgroep.


We willen onze leerlingen voorbereiden op de toekomst en streven daarom naar een optimale inzet van de beschikbare middelen, ook op het gebied van ICT. Dit doen wij vanuit de wetenschap dat het voor onze leerlingen belangrijk is om eerst het echte, tastbare leven te ervaren en letterlijk te “begrijpen” en om dit vervolgens te kunnen aanvullen met digitale middelen.

De bewuste inzet van ICT helpt om: 

de kwaliteit van het onderwijs te verhogen (bijvoorbeeld door oefenen met adaptieve reken- en taalprogramma’s, gebruik van computer of tablet voor motorisch minder vaardige leerlingen of voor leerlingen, die af en toe alleen moeten kunnen werken)
houding en vaardigheden te ontwikkelen die onze leerlingen in de toekomst hard nodig hebben om zo goed mogelijk deel te kunnen nemen aan de samenleving
zelfstandigheid te vergroten (bijvoorbeeld bij het ondersteunen van de communicatie dmv een iPad)
leerlingen soms extra te kunnen motiveren.


Lees meer: