Ons onderwijs

U vindt hier een korte beschrijving van onze werkwijze, het onderwijsaanbod en de praktische organisatie van dit aanbod.

Uitgangspunten

Kerndoelen

Uitgangspunt voor het onderwijsaanbod vormen de door de overheid vastgestelde kerndoelen voor
het Speciaal Onderwijs voor dagbesteding en arbeid. Dat zijn leerdoelen voor de verschillende
leergebieden.

Ontwikkelingsperspectief

Voor alle leerlingen wordt bij hun “start” op school, in overleg met de ouders, een
ontwikkelingsperspectief (OPP) vastgesteld door de Commissie van Begeleiding. Het perspectief doet een
uitspraak over de uitstroombestemming als de leerling de school verlaat. Hieraan gekoppeld is het te
verwachten uitstroomniveau met betrekking tot de kerndoelen van de leerling op de belangrijkste
leergebieden (hoofdleerlijnen). Het OPP wordt twee keer per jaar geëvalueerd, besproken met
ouders en eventueel bijgesteld.

Onderwijsarrangement en schoolprofiel

Alle leerlingen krijgen een onderwijsarrangement toegewezen dat past bij hun
ontwikkelingsperspectief en zij worden geplaatst in de groep van hun leeftijd. Een
onderwijsarrangement is een beschrijving van de doorgaande lijn van leerdoelen en de werkwijze
om de leerdoelen te kunnen behalen. Naast het basisarrangement is er het intensieve arrangement
voor de leerlingen, die meer hulp nodig hebben, als aanvulling op het basisarrangement. Aan deze
leerlingen worden verlengde instructie, meer begeleiding bij inoefening en verwerking en meer
hulpmiddelen geboden. Er is ook een verdiept arrangement voor leerlingen die meer uitdaging nodig
hebben. Aan deze leerlingen worden doelen op hoger niveau geboden, meer zelfstandige
verwerking en minder/andere instructie. In het onderwijsarrangement is het te behalen niveau
(streefniveau) op de leerlijn per leerjaar vastgelegd.

In het SO

Het eerste leerjaar is het schooljaar waarin het kind 5 jaar wordt. Het schoolprofiel geeft een overzicht van het streefniveau per leerjaar, het te verwachten uitstroomniveau en de bijbehorende uitstroombestemming voor ieder arrangement dat Meerklank aanbiedt en het te verwachten uitstroomniveau bij ieder ontwikkelingsperspectief.

In het VSO

Het negende leerjaar (normaal gesproken het eerste leerjaar VSO) is het schooljaar waarin de leerling 13 jaar wordt. Het schoolprofiel geeft een overzicht van het streefniveau per leerjaar voor ieder basisarrangement dat Meerklank aanbiedt en het te verwachten uitstroomniveau bij ieder ontwikkelingsperspectief.

Groepsplannen

Het onderwijsarrangement is door Meerklank beschreven in gestandaardiseerde groepsplannen; de
“basiskaarten” met bijbehorende “arrangementskaarten”. Hierin zijn de doelen uit de leerlijnen
opgenomen, evenals de algemene pedagogisch-didactische onderwijsbehoeften. Jaarlijks werken de
leerkrachten deze standaardplannen uit in werkplannen voor hun groepen. Zij beschrijven daarin
hoe er binnen de verschillende arrangementen aan de doelen wordt gewerkt. Uitgangspunt bij het
leerstofaanbod is het streefniveau van het basisarrangement (licht) arbeidsgerichte dagbesteding en
voor leerlingen met OPP beschermde arbeid het streefniveau van het verdiepte arrangement. De
werkplannen horen bij het OPP.