Ons onderwijs

U vindt hier een korte beschrijving van onze werkwijze, het onderwijsaanbod en de praktische organisatie van dit aanbod.

Uitgangspunten

Kerndoelen

Uitgangspunt voor het onderwijsaanbod vormen de door de overheid vastgestelde kerndoelen voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs voor dagbesteding en arbeid. Dat zijn leerdoelen voor de verschillende leergebieden.


Ontwikkelingsperspectief
Voor alle leerlingen wordt bij hun start op school, in overleg met de ouders, een ontwikkelings- perspectiefplan (OPP) vastgesteld door de Commissie van Begeleiding. Dit gebeurt met behulp van het Landelijk Doelgroepenmodel en beschrijft ook de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het perspectief doet een uitspraak over de uitstroombestemming als de leerling de school verlaat. Hieraan gekoppeld is het te verwachten uitstroomniveau met betrekking tot de kerndoelen op de belangrijkste leergebieden (hoofdleerlijnen) en de te verwachten ondersteuningbehoefte bij uitstroom. Het OPP wordt twee keer per jaar geëvalueerd, besproken met ouders en eventueel bijgesteld.

Schoolprofiel en Basiskaarten
Alle leerlingen worden geplaatst in een groep van hun leeftijd en werken aan leerdoelen, passend bij het streefniveau van hun ontwikkelingsperspectief. Dit is het basisarrangement. Leerlingen die meer hulp nodig hebben bij het werken aan de doelen, krijgen een intensief arrangement aangeboden, als aanvulling op het basisarrangement: verlengde instructie, meer begeleiding bij inoefening en verwerking en meer hulpmiddelen. De leerlingen met OPP ED worden meegenomen in het intensieve arrangement voor de streefdoelen LAD, maar zij hoeven de doelen op dat niveau niet te behalen. Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben dan het basisarrangement, krijgen een verdiept arrangement: doelen op hoger niveau, minder/andere instructie, meer zelfstandige verwerking. In het OPP van iedere leerling wordt het arrangement per leerlijn toegewezen. Het schoolprofiel geeft een overzicht van het te verwachten uitstroomniveau bij ieder ontwikkelingsperspectief, en ook het streefniveau per leerjaar voor ieder basisarrangement dat Meerklank aanbiedt. Het eerste leerjaar VSO is het schooljaar waarin het kind 13  jaar wordt. Wij noemen dit leerjaar 9, in aansluiting op de leerjaren 1 t/m 8 in het SO.  Daarnaast heeft Meerklank in de ‘basiskaarten’ de onderwijsleeromgeving beschreven die passend is bij de ondersteuningsbehoefte van de verschillende ontwikkelingsperspectieven, mede volgens het Landelijk Doelgroepenmodel.

Groepsplannen
Meerklank hanteert voor het leerstofaanbod (leerdoelen) gestandaardiseerde groepsplannen in Edumaps (het digitale leerlingvolgsysteem) passend bij het schoolprofiel. Jaarlijks werken de leerkrachten de gestandaardiseerde plannen om in groepsplannen op maat voor hun groep voor het betreffende schooljaar. De basiskaarten horen bij de groepsplannen en de groepsplannen bij het OPP.