VSO: Stagebeleid

Het overkoepelend doel van de stages is toeleiding naar een passende werkplek op eigen niveau.

 

Stagebeleid 

Arbeidstoeleiding en stages 

Deel kunnen nemen aan het arbeidsproces is ook voor onze leerlingen een wezenlijk onderdeel van het persoonlijk welbevinden. Wij werken op verschillende manieren aan arbeidstoeleiding en stemmen ons aanbod voortdurend af op de mogelijkheden van de samenleving en van onze leerlingen.

Er zijn vele vormen van arbeid voor onze leerlingen na uitstroom: betaalde (parttime) arbeid, onbetaalde arbeid (vrijwilligerswerk), beschermde arbeid en werken in een dag(bestedings)centrum. Gedurende de hele VSO-periode zijn cognitieve en praktische vakken, arbeidsgerichte activiteiten, excursies, interne stages, leren op locatie (groepsstages) en externe stages onderdeel van de ‘toeleiding’ naar arbeid. Naast het aanleren van praktische vaardigheden werken wij vooral aan werknemersvaardigheden: een goede werkhouding, reflectie op eigen werk, werkverzorging, zelfredzaamheid, het nemen van initiatief, het leren stellen van (hulp)vragen, het samenwerken en het begrijpen van opdrachten.

Ons streven is toeleiding naar een passende werkplek op eigen niveau, dus dagbesteding, beschut werk of werk in het vrije bedrijf. In het stagebeleidsplan is beschreven hoe wij de leerlingen hierop voorbereiden. Wij doen er alles aan om een passende uitstroomplek te vinden.  Toch kunnen wij zo’n plek niet garanderen omdat de beslissing hierover bij andere instanties of organisaties ligt. Wij gaan ervan uit dat wat wij de leerlingen hebben meegegeven hen op elke passende plek in staat stelt in het ‘werken’/leven in te voegen.

Praktijkvakken

Om de leerlingen voldoende toe te rusten en uit te dagen om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen, bieden wij een aantal van onderstaande praktijkvakken aan:

● Zorg en Welzijn (waaronder huishoudkunde en EHBO)
● Koken/Horeca
● HAT (Houtbewerking, Arbeidsmatig werk en techniek)
● Groen
● Creatieve expressie
● Keramiek
● Kaarsen maken
● Werknemersvaardigheden/beroepsoriëntatie

De eerste vier vakken noemen wij sectorvakken. Deze vakken hebben met name in de A-stroom een prominente plek in het onderwijsaanbod en worden elk jaar gegeven. Uitgangspunt is dat de leerlingen van midden- en bovenbouw A-stroom deze vier vakken in een cyclus van twee jaar doorlopen (elk half jaar een vak).  In de B-stroom maken de sectorvakken deel uit van het groepsdoorbrekende praktijkvakrooster. Werknemersvaardigheden/beroepsoriëntatie wordt zowel binnen praktijkvakken als binnen de klassen aangeboden. De overige vakken zijn zowel voor de A- als B-stroom meer uitwisselbaar en komen afhankelijk van de beschikbare medewerkers in een bepaald jaar meer of minder aan bod.

Elke praktijkvakperiode wordt met een door de school opgesteld certificaat afgesloten.
De certificaten komen in het portfolio van de leerling.


Interne stages
Wij zetten vanaf de middenbouw interne stages in op het gebied van huishoudelijk werk, horeca-activiteiten, kantoorwerkzaamheden, eenvoudige leerlingadministratie en conciërge-taken. Ook de interne stages worden met een intern certificaat afgesloten.

Externe stages
Voor de externe stages (bovenbouw) putten wij uit ons eigen netwerk en uit het netwerk van ouders/verzorgers, familie en kennissen. Daarnaast zijn wij vanuit het stagebureau steeds actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden, en houden wij de ontwikkelingen in onze regio nauwlettend in het oog.  De keuze van een stageplaats wordt bepaald door veel verschillende factoren.


De volgende materialen zijn beschikbaar:


Stagebureau
Vanuit het stagebureau coördineren de stagecoördinatoren en stagebegeleiders de in- en externe stages . Zij houden ook de ontwikkelingen in onze regio nauwlettend in het oog. Voor vragen rondom stage of uitstroom kunt u bij de stagecoördinatoren terecht.

Stagetraject
Er is een uitgebreid stagetraject, dat in het stagebeleidsplan is uitgewerkt.  Het traject is verschillend voor leerlingen van de A-stroom en de B-stroom, en verschilt ook nog per uitstroomperspectief.

De verschillen zitten vooral in het moment waarop een fase in het traject wordt opgestart of afgesloten: leerlingen uit de A-stroom starten bijvoorbeeld eerder met de verschillende stages dan leerlingen uit de B-stroom én doorlopen doorgaans meer dan één stage, en leerlingen met het uitstroomperspectief ‘Dagbesteding Ervaringsgericht’ blijven langer bezig met de interne stages. Als een leerling in de B-stroom aan een stage begint, dan is het de intentie dat dit overgaat in een uitstroom plek.

Individueel kunnen wij ook nog van deze trajecten afwijken, ingegeven door de individuele behoeften en mogelijkheden van de leerling. Wij zullen dit altijd motiveren.

Voor het stagetraject is het volgende nodig:

● Een goed geïnformeerd stagebureau;

● Informatie over de talenten/belangstelling/mogelijkheden van de leerling;

● Informatie van/overleg met de ouders/verzorgers;

● Informatie van de leerkracht;

● Een passende stageplaats;

● Goede begeleiding op de werkvloer;

● Goed/regelmatig contact met school en stageplaats;

● Evaluatie stage/leerkracht/ouders.

Stageovereenkomst / stagemap
De leerlingen die stage lopen, hebben een stagemap. Daarin staan de persoonlijke gegevens, individuele leerdoelen en wensen van de leerling. Voor elke externe stage wordt een stageovereenkomst opgesteld. Daarin staan alle afspraken met de leerling, school en stagegever. Deze stageovereenkomst wordt door alle betrokkenen getekend.