De school

Meerklank is een openbare school met twee locaties: één voor Speciaal Onderwijs (SO) en één voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Beide locaties zijn gevestigd in Zeist. 

Onze school is onderdeel van WereldKidz (Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland). WereldKidz verzorgt het openbaar basisonderwijs op 32 schoollocaties waaronder een school voor speciaal onderwijs (SO) en een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De basisscholen van WereldKidz liggen in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist.

WereldKidz is een actief samenwerkende stichting. Op alle lagen binnen de stichting werken én leren we samen. Zie ook www.wereldkidz.nl.

Organogram MeerklankAfkortingen:
GMR : Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
MR    : Medezeggenschapsraad
OR    : Ouderraad

Met ingang van schooljaar 2021-2022 werken beide locaties van Meerklank met twee onderwijsteams (leerkrachten) en bijbehorende onderwijsondersteuningsteams (assistenten en ondersteuners). Voor het SO zijn dit enerzijds de kleuters en onderbouw en anderzijds de midden- en bovenbouw. De teams dragen samen de verantwoordelijkheid voor alle leerlingen van het betreffende team en hebben daartoe intensief overleg.  Hiervoor is schoolbreed een verandertraject volgens Teamgerichte ArbeidsOrganisatie (TAO) doorlopen.

Inzet medewerkers:

Het aantal leraren heeft direct te maken met de gemiddelde groeps- of klassengrootte en de diversiteit aan leerlingen: leerlingen met een 'basis' ondersteuningsbehoefte TLV categorie 1 (laag) en leerlingen met een grotere ondersteuningsbehoefte, categorie 2 (midden) en 3 (hoog). 
De gemiddelde groepsgrootte op het SO is 8-10 leerlingen per groep. 
De klassengrootte op het VSO varieert: van 7-10 leerlingen voor klassen met leerlingen met een grotere ondersteuningsbehoefte, en 10-14 leerlingen voor klassen met ( iets meer dan) basis ondersteuningsbehoefte. De klassen waarin leerlingen ook externe stage lopen, kunnen iets groter zijn.

Ook het aantal onderwijsassistenten, ondersteuners en deskundigen wordt bepaald door de financiering op grond van de verschillende ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Naast deze medewerkers van Meerklank zijn er zorgmedewerkers van Reinaerde en Amerpoort op school aanwezig voor het leveren van extra zorg, die niet uit onderwijs wordt bekostigd. Deze zorg dient altijd om het behalen van onderwijsdoelen mogelijk te maken.