MR

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden zitting hebben.

In de MR praten en, op onderdelen, beslissen ouders en personeel mee over zaken die van belang zijn voor de school. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Mocht u inlichtingen willen over de MR of mocht u zelf lid willen worden, neemt u dan contact op met de voorzitter. Ook indien u graag een onderwerp over de school besproken wilt hebben of u een mening over een onderwerp wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met de voorzitter. De MR van de school onderhoudt contact met de GMR van WereldKidz.


MR-vergaderingen   

De volgende vergadering vindt plaats op:

…………...

Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: VSO Zeist, ingang/parkeerplaats Oude Arnhemseweg

Wilt u een keer een MR-overleg bijwonen, stuur a.u.b. een e-mail naar: MRMeerklank@wereldkidz.nl.

Wilt u nadere informatie over notulen, uw mening over een onderwerp doorgeven of een onderwerp op de agenda hebben, dan kunt u ook contact opnemen met de voorzitter: MRMeerklank@wereldkidz.nl


Archief MR;


MR-leden

Namens de ouders:

  • Eric Janmaat (SO)
  • Kerstin Becht (VSO)
  • Tjakina van der Wiele (VSO)

Namens de school:

  • Willy Cools (SO. voorzitter a.i.)
  • Janita Pranger (VSO)
  • Karin van de Kuilen (VSO, secretaris)

Kennismaking met enkele leden

Willy Cools-Mulder, leerkracht

“Ik ben getrouwd en moeder van 2 jonge mannen die studeren. Inmiddels ben ik al heel wat jaren werkzaam in Bosch en Duin en nog steeds met evenveel plezier.
De school in Bosch en Duin heeft in de organisatie een aantal veranderingen ondergaan. De eigenheid, het onderwijs vanuit de antroposofische pedagogie, willen wij graag behouden. De MR is een goede plek waar ik, datgene wat wij als team belangrijk vinden, kan  verwoorden.”

Kerstin Becht, oudergeleding
“Ik ben moeder van 3 zoons. Kevin, de middelste, heeft het syndroom van Down en zit vanaf dit jaar (2013) op het VSO Baarnseweg. Het is voor mij belangrijk om de voortdurende veranderingen in het onderwijs goed te kunnen volgen. Door mijn MR-lidmaatschap krijg ik een goed inzicht in deze ingrijpende organisatorische veranderingen, zoals bijvoorbeeld fusies, reorganisaties en nieuwbouw. Ik heb voor dit MR-lidmaatschap gekozen zodat ik ideeën in kan brengen en tot op zekere hoogte ook bepaalde zaken cq. beslissingen kan beïnvloeden.”

Karin van de Kuilen, leerkracht
“Sinds  1991 ben ik werkzaam binnen het onderwijs. Ik heb op het SO gewerkt en nu alweer 10 jaar op het VSO (afdeling Bosch en Duin). Ik ben in de MR gegaan en hoop hier een bijdrage te kunnen leveren aan een positieve ontwikkeling bij alle veranderingen. Mede omdat ik voor de klas sta, hoop ik de praktijk te kunnen vertegenwoordigen en wat voor de leerlingen belangrijk is.”


Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Wereldkidz heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin het medezeggenschap met betrekking tot alle aangesloten scholen is geregeld. de scholen van Wereldkidz zijn opgedeeld in clusters. Ieder cluster heeft zijn eigen vertegenwoordiging in de GMR. Meerklank (als enige school voor Speciaal Onderwijs binnen Wereldkidz) vormt een eigen cluster. Willy Cools vertegenwoordigt Meerklank in de GMR.