Ouderraad

Ouderraad (OR) en contactouders

De hulp van ouders/verzorgers is van wezenlijk belang om met elkaar de school te maken. De Ouderraad is een schoolbreed orgaan dat meedenkt bij allerlei praktische zaken die de school aangaan en dat ouderhulp hiervoor organiseert en coördineert. Zij is betrokken bij het realiseren van jaarlijkse feesten en bijzondere activiteiten, zoals de paaslunch, de fietsdriedaagse (VSO) en het zomerfeest (SO). Ook een schoolmedewerker heeft zitting in de raad om voor de afstemming met school te zorgen. Aan het begin van elk schooljaar wordt een planning gemaakt. Daarnaast voert de raad het financiële beheer over de vrijwillige ouderbijdrage. Wilt u inlichtingen over de OR of wilt u zelf lid worden, neemt u dan contact op met de voorzitter.

Iedere klas kent een contactouder. De contactouders zorgen voor het regelen van praktische zaken, bijvoorbeeld rond schoolreisjes of feesten. Minimaal twee van de contactouders van het SO hebben zitting in de ouderraad en waarborgen daardoor het contact met de raad.
Heeft u zelf een idee hoe u de school van dienst kunt zijn, dan bent u van harte uitgenodigd om dit met de contactouder of de ouderraad te bespreken. 

Wie zitten in de Ouderraad?

De Ouderraad bestaat momenteel uit 4 ouders en 2 personeelsleden.

Namens de ouders:

  • Marc Dikkers (VSO, voorzitter)
  • Helma Speelman (VSO, penningmeester)
  • Corliss Leefers (VSO)
  • Anja Odijk (SO)
  • Vacature (SO)
  • Vacature (SO)

Namens de school:

  • Marlouke Dooren (SO)
  • Han Post (VSO)

Meer informatie of iets melden?

Wilt u iets bespreken met de OR, inlichtingen over de OR zelf, neemt u dan contact op met de voorzitter.
Het e-mailadres van de Ouderraad is ORMeerklank@wereldkidz.nl

Klankbordgroep 

De ‘Klankschaal’ is een klankbordgroep van ouders die twee tot drie keer per jaar bij elkaar komt met de directeur en de schoolleider VSO. De schoolleiding kan de ouders raadplegen met betrekking tot de gang van zaken op school en op hoe ouders deze ervaren. De ouders brengen hun vragen en ideeën in en reflecteren samen met de schoolleiding op de ontwikkelingen binnen de school.  Er zijn  zes ouders van SO en VSO betrokken, naast een vertegenwoordiger vanuit de MR en de OR. De klankbordgroep kan zijn achterban raadplegen om input te verzamelen. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met de directeur.