Ouderraad

Hieronder leest u  over het proces van eenwording en harmonisatie van twee stromingen in de school. Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten geweest.


Ouderraad

Dit nieuwe schooljaar zijn de afdelingen VSO Baarnseweg en VSO Slotlaan gezamenlijk begonnen aan de Laan aan de Laan van Eikenstein te Zeist. De OR heeft groot vertrouwen in de samenvoeging van beide VSO afdelingen van Meerklank en verwacht dat dit een verrijking zal zijn voor de gehele school. 

De OR wil graag ook in de nieuwe huisvesting haar ondersteuning blijven aanbieden.

De ouderraad wenst allen in en rond Meerklank een goede voortzetting in het nieuwe schooljaar!

Namens de OR, Ton Kamperman


Eenwording en harmonisatie

door Ton Kamperman, OR-lid

Meerklank, .... het ís én blijft een buitengewone speciale school. Ten dele door aanwezigheid van de bijzondere populatie leerlingen, maar ook door de combi van de spirituele antroposofische omgeving aan de ene kant, en de reguliere onderwijsvorm aan de andere kant. Dat maakt deze school uniek in zijn soort binnen Nederland.

Afgelopen jaren is al zorgvuldig gekeken naar elkaars waardevolle componenten. Die mogelijk als bouwstenen kunnen dienen voor een toekomstig innovatief fundament. De Meerklankse eenmaking is al enige tijd gaande, echter de daadwerkelijke verhuizing deze zomer zorgt voor een flinke boost. Gezamenlijk is door de verschillende onderwijsteams nagegaan hoe ze de twee stromingen kunnen inweven in één organisatie. Met name door oog te krijgen voor elkaars sterke punten en die adopteren in een nieuwe verenigde werkwijze. Waarin iedereen zich thuis voelt en kan identificeren.

Er is in potentie voldoende synergie, maar zo'n integratieproces is uitermate complex. Bij zo'n uitvoerig plan zullen meerdere lagen in de organisatie betrokken moeten worden om de kans op een win-winsituatie te vergroten. Daarom is eerder ook de vertegenwoordiging van de ouders betrokken bij dit proces. De MR, IR en OR konden in deze kruisbestuiving ook hun bijdrage leveren. Het is nu ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Aandacht en verbeterde communicatie naar de achterban (ouders/verzorgers/leerlingen) over de aanstaande veranderingen is ook erg belangrijk. Om die synergie te behalen is het van belang dat iedereen op de hoogte is en zich kan blijven herkennen. Ik vind het persoonlijk een boeiende ontwikkeling en verwacht dat we na verloop van tijd (1-2 jaar) kunnen vaststellen dat deze verandering niet alleen nodig was, maar dat het deze school ook welzijn en wederzijdse tevredenheid heeft gebracht.


Over de Ouderraad ...

De Ouderraad probeert de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten en ondersteuning te geven bij activiteiten van de school.

Taken

Het vertegenwoordigen van de ouders door als aanspreekpunt te fungeren voor de ouders. Het motiveren van belangstelling voor de school bij de ouders/verzorgers. Invulling geven aan het (mede)organiseren van activiteiten. Het onderhouden van contacten met de schoolleiding waarbij desgevraagd of op eigen initiatief advies gegeven wordt aan de schoolleiding en medezeggenschapsraad.

Voorbeelden

 • Voorbereiden van een eventuele jaarlijkse contactouderavond.
 • Feestavond(en) en diverse activiteiten mede organiseren t.w. sinterklaasfeest, kerst- en/of paaslunch en schaatsen.
 • Beheer financiën ten behoeve van bijdrage aan feestmaaltijd, verjaardagscadeau, schaatsen, excursie, etc.
 • Jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage vaststellen en innen.
 • Digitale nieuwsbrief Meerklank vanuit de Ouderraad voorzien van informatie.

De Ouderraad is een schoolbreed orgaan en bestaat uit ouders/verzorgers van SO en VSO. Enkele medewerkers nemen deel aan de vergaderingen als contactpersonen voor de school. Iedere klas/groep heeft een contactouder. Het streven is om van iedere locatie één contactouder deel te laten nemen in de Ouderraad. Deze contactouders zijn de eerste aanspreekpunten tussen Ouderraad en overige contactouders.

Over contactouders

Deze ouder/verzorger ondersteunt en stemt met de leerkrachten de ondersteuning bij activiteiten en festiviteiten in de klas nader af. Hij/zij delegeert of vraagt ondersteuning voor deze activiteiten bij andere ouders/verzorgers indien dit niet door de contactouder (alleen) ingevuld kan worden. De contactouder wordt op de hoogte gehouden van lopend zaken binnen de Ouderraad middels de notulen, om de betrokkenheid te vergroten.

Lees het volledige reglement »


Wie zitten in de Ouderraad?

De Ouderraad bestaat momenteel uit 9 ouders en 3 personeelsleden.

Namens de ouders:

 • Johan Admiraal (VSO, voorzitter)
 • Stef Muller (VSO, penningmeester)
 • Liliane Muller (VSO)
 • Ton Kamperman (VSO)
 • Helma Speelman (VSO)
 • Marc Dikkers (VSO)
 • Carolien Resink (VSO)
 • Corliss Leefers (SO)
 • Anja Odijk (SO)

Namens de school:

 • Marlouke Dooren (SO)
 • Han Post (VSO)
 • Edwin van Willigen (VSO)

Meer informatie of iets melden?

Wilt u iets bespreken met de OR, inlichtingen over de OR zelf, neemt u dan contact op met de voorzitter.
Het e-mailadres van de Ouderraad is ORMeerklank@gmail.com