Stagebeleid

Het overkoepelend doel van de stages is toeleiding naar een passende werkplek op eigen niveau.

Stagebeleid 

Arbeidstoeleiding en stages 

Deel kunnen nemen aan het arbeidsproces is ook voor onze leerlingen een wezenlijk onderdeel van
het persoonlijk welbevinden. Wij werken op verschillende manieren aan arbeidstoeleiding en
stemmen ons aanbod voortdurend af op de mogelijkheden van de samenleving en van onze
leerlingen.
Er zijn vele vormen van arbeid voor onze leerlingen na uitstroom: betaalde (parttime) arbeid,
onbetaalde arbeid (vrijwilligerswerk), beschermde arbeid en werken in een dag(bestedings)centrum.
21 van 46
Gedurende de hele VSO-periode zijn zowel leer- en praktijkvakken als arbeidsgerichte activiteiten,
excursies, interne stages, leren op locatie (groepsstages) en externe stages onderdeel van de
‘toeleiding’ naar arbeid. Naast het aanleren van praktische vaardigheden werken wij vooral aan
werknemersvaardigheden: een goede werkhouding, reflectie op eigen werk, werkverzorging,
zelfredzaamheid, het nemen van initiatief, het leren stellen van (hulp)vragen, het samenwerken en
het begrijpen van opdrachten.
Ons streven is toeleiding naar een passende werkplek op eigen niveau, dus dagbesteding, beschut
werk of werk in het vrije bedrijf. In het stagebeleidsplan is beschreven hoe wij de leerlingen hierop
voorbereiden. Wij doen er alles aan om een passende uitstroomplek te vinden. Toch kunnen wij die
plek niet garanderen omdat de beslissing hierover bij andere instanties ligt. Wij gaan ervan uit dat
wat wij de leerlingen hebben meegegeven hen op elke passende plek in staat stelt in het
‘werken’/leven in te voegen.

Praktijkvakken

Om de leerlingen voldoende toe te rusten en uit te dagen om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen, bieden wij een aantal van onderstaande praktijkvakken aan:

● Huishoudkunde
● Koken/Horeca
● Lichaamsverzorging / (EHBO)
● Houtbewerking / techniek
● Tuinonderhoud
● Administratie
● Textiele werkvormen
● Druktechnieken
● Kaarsen maken
● Werknemersvaardigheden/beroepsoriëntatie

Elke praktijkvakperiode wordt met een door de school opgesteld certificaat afgesloten.
De certificaten komen in het portfolio van de leerling.


Interne stages

Wij zetten vanaf de middenbouw interne stages in op het gebied van huishoudelijk werk, horeca-activiteiten, kantoorwerkzaamheden, eenvoudige leerlingadministratie en conciërge-taken. Ook de interne stages worden met een intern certificaat afgesloten.

Externe stages

Voor de externe stages (bovenbouw) putten wij uit ons eigen netwerk en uit het netwerk van ouders/verzorgers, familie en kennissen. Daarnaast zijn wij vanuit het stagebureau steeds actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden, en houden wij de ontwikkelingen in onze regio nauwlettend in het oog. De keuze van een stageplaats wordt bepaald door veel verschillende factoren.


De volgende materialen zijn beschikbaar:


Stagebureau

Vanuit het stagebureau coördineren de stagecoördinatoren en stagebegeleiders de in- en externe stages . Zij houden ook de ontwikkelingen in onze regio nauwlettend in het oog. Voor vragen rondom stage of uitstroom kunt u bij de stagecoördinatoren terecht.

Stagetraject

Er is een uitgebreid stagetraject, dat in het stagebeleidsplan is uitgewerkt. Het traject is verschillend
voor leerlingen van de A-stroom en de B-stroom, en verschilt ook nog per uitstroomperspectief.
De verschillen zitten vooral in het moment waarop een fase in het traject wordt opgestart of
afgesloten: leerlingen uit de A-stroom starten bijvoorbeeld eerder met de verschillende stages dan
leerlingen uit de B-stroom én doorlopen doorgaans meer dan één stage, en leerlingen met het
uitstroomperspectief ‘Dagbesteding Ervaringsgericht’ blijven langer bezig met de interne stages. Als
een leerling in de B-stroom aan een stage begint, dan is het de intentie dat dit ook daadwerkelijk
overgaat in een uitstroomplek.
Individueel kunnen wij ook nog van deze trajecten afwijken, ingegeven door de individuele
behoeften en mogelijkheden van de leerling. Wij zullen dit altijd motiveren.
Voor het stagetraject is het volgende nodig:

● Een goed geïnformeerd stagebureau;
● Informatie over de talenten/belangstelling/mogelijkheden van de leerling;
● Informatie van/overleg met de ouders/verzorgers;
● Informatie van de leerkracht;
● Een passende stageplaats;
● Goede begeleiding op de werkvloer;
● Goed/regelmatig contact met school en stageplaats;
● Evaluatie stage/leerkracht/ouders.

Stageovereenkomst / stagemap

De leerlingen die stage lopen, hebben een stagemap. Daarin staan de persoonlijke gegevens,
individuele leerdoelen en wensen van de leerling. Voor elke externe stage wordt een
stageovereenkomst opgesteld. Daarin staan alle afspraken met de leerling, school en stagegever.
Deze stageovereenkomst wordt door alle betrokkenen getekend.