Schoolmaatschappelijk werk

Even voorstellen:

Jacqueline Zandt, schoolmaatschappelijke werker  


 Vanaf schooljaar 2008-2009 ben ik als schoolmaatschappelijk werker vanuit MEE Utrecht, Gooi & Vecht aan het SO & VSO van Meerklank verbonden voor 4 uur per week.
Omdat het schoolmaatschappelijk werk voor de meesten van u waarschijnlijk  nieuw is, zal ik kort uitleggen wat ik zoal doe.
Het schoolmaatschappelijk werk is bedoeld om ‘dicht bij huis en school’ hulp te bieden aan ouders en kinderen en ondersteuning te geven aan de leerkracht.
Soms doen zich problemen voor waar een kind thuis of op school last van heeft. U kunt altijd contact met mij opnemen wanneer u vragen heeft of een probleem waar u hulp bij nodig heeft, of wanneer u een gesprek wilt.  
Het kan zijn dat leerkrachten of de intern begeleider aan mij vragen contact met u op te nemen om vragen of zorgen van school met u te bespreken. Samen en in overleg met u kunnen we bekijken hoe u en uw kind het beste geholpen kunnen worden. U kunt bij mij o.a. terecht met vragen over de volgende onderwerpen:

* opvoedingsvragen, over bijv. de verschillende ontwikkelingsfasen van het schoolkind of de puberteit , over slecht eten, slaapproblemen, over conflicten in het gezin/broers en zussen, niet luisteren enz.
* pesten/ sociale vaardigheden/ weerbaarheid, omgaan met sociale media: ik geef weerbaarheidstrainingen zoals Rots en Water trainingen op het Speciaal Basisonderwijs, het Praktijkonderwijs en het VSO in de regio Utrecht, Gooi & Vecht. (Ik werk als schoolmaatschappelijk werker ook op het SBO Tobiasschool, VMBO-LWOO Tobiasstroom te Zeist en de Gooise Praktijkschool in Hilversum).
* uw kind start op dit onderwijs en ………… nu?
* situaties in het gezin die van invloed zijn op uw kind(eren), zoals echtscheiding, overlijden, financiële problemen, etc.
* aanvragen van Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld
* hulp bij aanvragen van dubbele kinderbijslag als u een zorgintensief kind heeft
* wanneer u zich zorgen maakt om uw kind
* vrijetijdsbesteding, dagbesteding
* naschoolse opvang, logeren en vakanties
* zelfstandig en zelfredzaam worden
* leren omgaan met geld en hulp bij aanvragen van bewindvoering, mentorschap en onder curatele stelling.
* begeleid wonen
* bemiddeling tussen school en ouders bij conflicten
* verwijzing naar specifieke hulpverlening of therapie
* hulp bij het aanvragen van een beschikking voor de Jeugdwet of WMO of voor het aanvragen van een WLZ (PGB) bij het CIZ

 Bovenstaand overzicht is niet volledig, maar geeft een indruk van de vragen die u kunt stellen. Wanneer u contact met mij op wilt nemen dan kunt u dit doen via de intern begeleider(s) van de school.  U kunt mij ook bereiken via jzandt@mee-ugv.nl of op 06-41413008 of op het algemene telnr. 0900-6336363  bij Mee Utrecht, Gooi & Vecht. Op maandag of dinsdag ben ik vaak op school, afwisselend op een van de locaties. Ook neem ik deel aan de Commissie van Begeleiding van school die eenmaal per maand de nieuwe, uitstromende en leerlingen die extra interventies behoeven bespreekt