Schoolmaatschappelijk werk

Even voorstellen:

Gaby Verhoeven, schoolmaatschappelijke werker  


Vanaf schooljaar 2022-2023 ben ik als schoolmaatschappelijk werker vanuit aan het SO & VSO van Meerklank verbonden voor 3 uur per week.

Als schoolmaatschappelijk werker ben ik lid van de Commissie van Begeleiding van school die eenmaal per maand de nieuwe, uitstromende en leerlingen die extra interventies behoeven bespreekt. 

Ik ben sinds 2004 verbonden aan MEE Utrecht, Gooi & Vecht, naast het werk op school werk ik als consulent in het WLZ Team bij MEE.

Het schoolmaatschappelijk werk is bedoeld om ‘dicht bij huis en school’ hulp te bieden aan ouders en kinderen en ondersteuning te geven aan de leerkracht.

Mijn rol zie ik als ondersteunend en adviserend. Ik ben altijd op zoek naar wat passend is bij de situatie. Ik ga voor Maatwerk. Ik ben er zowel voor het team van school als voor ouders en hun kinderen. Het kan zijn dat leerkrachten of de intern begeleider aan mij vragen contact met u op te nemen om vragen of zorgen van school met u te bespreken. Samen en in overleg met u kunnen we bekijken hoe u en uw kind het beste begeleid kunnen worden. Ik kan u ondersteunen om in te zetten wat er nodig is.

U kunt altijd contact met mij opnemen wanneer u vragen heeft of een probleem waar u hulp bij nodig heeft, of wanneer u een gesprek wilt.  Ik denk graag mee bij allerlei vragen waar u zelf niet uitkomt met betrekking tot uw zoon of dochter; dat kan zijn rond vrije tijdsbesteding, weekend- of vakantieopvang, toekomstige dagbesteding, aanvragen van financiële regelingen en ondersteuning in de thuissituatie. Op aanvraag van de leraar, IB’er of ouder kan ik in gesprek gaan met leerlingen en ouders en andere betrokkenen of hulpverleners. 

U kunt bij mij o.a. terecht met vragen over de volgende onderwerpen:

* uw kind start op dit onderwijs en ………… nu?
* situaties in het gezin die van invloed zijn op uw kind(eren), zoals echtscheiding, overlijden, financiële problemen, etc.
* aanvragen van Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld
* hulp bij aanvragen van dubbele kinderbijslag als u een zorgintensief kind heeft
* wanneer u zich zorgen maakt om uw kind; opvoedingsvragen, over bijv. de verschillende ontwikkelingsfasen van het schoolkind of de puberteit , over slecht eten, slaapproblemen, over conflicten in het gezin/broers en zussen, niet luisteren enz.
* vrijetijdsbesteding, dagbesteding, naschoolse opvang, logeren en vakanties
* zelfstandig en zelfredzaam worden
* hulp bij aanvragen van bewindvoering, mentorschap en onder curatele stelling ( vanaf 16 jaar).
* begeleid wonen
* bemiddeling tussen school en ouders bij conflicten
* verwijzing naar specifieke hulpverlening of therapie
* hulp bij het aanvragen van een beschikking voor de Jeugdwet of WMO

 *hulp bij aanvragen van een WLZ indicatie bij het CIZ voor dagbesteding en wonen in de toekomst
 Bovenstaand overzicht is niet volledig, maar geeft een indruk van de vragen die u kunt stellen. 

Ik ben bereikbaar via de leerkracht en de IB er of via email gabyverhoeven@wereldkidz.nl