Leerlijnen

CED leerlijnen

Vakspecifieke leerlijnen
● Mondelinge taal
● Schriftelijke taal (lezen, spellen, schrijven, stellen)
● Rekenen
● Oriëntatie op ruimte
● Oriëntatie op tijd
● Oriëntatie op natuur en techniek
● Bewegingsonderwijs
● Dramatische vorming
● Beeldende vorming
● Muziek en bewegen
● Wonen en vrije tijd

Vakoverstijgende leerlijnen

● Zintuiglijke en motorische ontwikkeling
● Sociale en emotionele ontwikkeling
● Spelontwikkeling
● Leren leren : werkhouding en aanpakgedrag
● Omgaan met media
● Ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit
● Seksuele en relationele vorming

De vakoverstijgende leerlijnen kan men vormgeven in aparte lessen, maar zij zijn vaak geïntegreerd in de specifieke leergebieden. Zo kan sociaal-emotionele ontwikkeling vorm krijgen bij rekenen, taal, bewegingsonderwijs of andere specifieke leerlijnen maar wordt het ook in aparte lessen behandeld.
Leren leren wordt in alle lessen geoefend, maar heeft soms extra aandacht nodig door in een aantal lessen een doel van die leerlijn centraal te stellen.

Plancius leerlijnen

Leerlijnen, speciaal ontwikkeld, voor de laag functionerende leerlingen
● Sensomotoriek (de motorische reactie op de indrukken die worden opgedaan door de zintuigen)
● Communicatie
● Zelfredzaamheid
● Sociaal-emotionele ontwikkeling
● Spelontwikkeling