Meerklankvrienden

Help mee de nieuwe locaties van Meerklank verder in te richten!

Alle afdelingen van Meerklank zijn verhuisd! Op hun nieuwe locaties wensen wij als stichting MeerklankVrienden hen veel geluk, liefde en ontwikkeling toe. Graag helpen we hen daar een handje bij want de overheid betaalt wel een heleboel, maar lang niet alles. De grote pleinwensen hebben we neergelegd bij diverse stichtingen. En deze reageren over het algemeen positief!
De overige, vaak ook kleinere wensen brengen we graag onder de aandacht bij u en uw netwerk. 


Meerklank bedankt Stichting Voorzorg Utrecht

Stichting Meerklankvrienden is de Stichting Voorzorg Utrecht zeer erkentelijk voor het toekennen van de subsidie voor de inrichting van de nieuwe locatie Meerklank.

De Stichting Voorzorg Utrecht is een uit 1938 stammend fonds, dat zich richtte op het verschaffen van genees- en/of heelkundige behandeling en verpleging in ziekenhuizen. Sinds 1994 heeft de stichting tot doel het bevorderen van de gezondheidszorg door het verlenen van subsidies aan (innovatieve) projecten. Informatie over de aanvraagprocedure en gesteunde initiatieven zijn te vinden op de website: www.voorzorg-utrecht.nl.


Ouders ontmoeten op de stage- en banenmarkt

Tijdens de stage- /banenmarkt op 12 november jl. is MeerklankVrienden actief geweest om ouders enthousiast te maken mee te werken om de laatste wensen te realiseren. Dit heeft een paar zeer welkome giften in natura opgeleverd!
Bij de start van de werving begonnen we met deze twee boekjes (klik op plaatje):

      

Inmiddels zijn er al veel wensen vervuld, door fondsen en door ouders. 

Wensen VSO

In de onderstaande lijst ziet u welke zaken de VSO-afdeling nog heel graag zou willen aanschaffen (klik op het plaatje). 


Wensen SO

Voor het SO kunt u in deze lijst zien welke wensen nog open staan:
Lijst beschikbaarheid wensen SO >>

Meer informatie

U kunt:

Bijdragen kunnen worden overgemaakt aan:

MeerklankVrienden
NL 55 KNAB 02 80 63 82 48
o.v.v. bijdrage wensen SO of VSO en uw naam


Over Meerklankvrienden

De MeerklankVrienden ondersteunt de school en haar onderwijs in haar doelstelling om de leerlingen toe te rusten met ervaring, vaardigheden en kennis waarmee ze zich staande kunnen houden op een zo zelfstandig mogelijk, passende plaats in het leven.
Zij doet dit door sponsorgelden te zoeken, te beheren en deze als gift aan de school te schenken voor speciale onderwijsdoeleinden die niet bekostigd worden door de overheid. Het kan gaan om de financiering van bijzondere projecten en hulpmiddelen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Er zijn diverse mogelijkheden om zelf bij te dragen. U kunt:

  • een gift doen t.b.v. wensen van de school (zie wensenboekjes bovenstaand of onder 'Doneren')
  • middelen ter beschikking stellen (kies een item uit een wensenboekje bovenstaand)
  • meedenken over het werven van fondsen en middelen

Doneren
Spreekt het u aan en wilt u doneren?* Dat kan! U kunt dan het formulier invullen en opsturen naar meerklankvrienden@gmail.com of naar Finnmark 48, 3831 JH Leusden.
Ook suggesties voor financiële of materiële donaties zijn altijd welkom!
Ga naar het formulier »

Enthousiast om mee te doen?

Spreekt onze stichting u aan en heeft u zin om zich hiervoor in te zetten als bestuurslid dan kunt u zich wenden tot meerklankvrienden@gmail.com.
De vergaderfrequentie is slechts 4x per jaar met tussentijds soms bijeenkomsten om brieven naar mogelijke sponsoren te schrijven of om naar een netwerkbijeenkomst te gaan.


Het bestuur

Voorzitter: Marianne Wit-Reeskamp Penningmeester: Hans Peter Bos Secretaris: Marjolein Akkermans Bestuurslid: Saskia van Lennep Adviseurs: Ria Pastoor Kerstin Schneider Mieke Willemsen Caroline Caron 

IBAN NL 55 KNAB 0280638248
Bellen/appen: 06 12990679 (secretaris) of e-mail: meerklankvrienden@gmail.com
Adres: Finnmark 48, 3831 JH Leusden


* Informatie over ANBI / aftrek giften

Omdat we de status van een ANBI hebben (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling) kunt u als donateur uw giften aftrekken van de belasting. Om onze status te mogen behouden plaatsen we op deze website een aantal vereiste documenten zoals ons beleidsplan en financiële jaarverslagen. Indien u hier vragen over heeft kunt u ons uiteraard bellen of mailen.