Stages en arbeidstoeleiding

Het overkoepelend doel van de stages is toeleiding naar een passende werkplek op eigen niveau.

Ouderavond 27 november jl.

N.a.v. de ouderavond VSO over stages en uitstroom is het volgende materiaal beschikbaar:

Stages en arbeidstoeleiding 

Samenvatting stagebeleidsplan 

Deel kunnen nemen aan een arbeidsproces is ook voor onze leerlingen een wezenlijk onderdeel van het persoonlijk welzijn. Het VSO werkt op verschillende manieren aan arbeidstoeleiding en heeft de opdracht dit in het kader van ‘Passend Onderwijs’ op niveau verder uit te werken.
Er zijn vele vormen van arbeid voor de verstandelijk beperkte medemens: betaalde (parttime) arbeid, onbetaalde arbeid (vrijwilligerswerk), beschermde arbeid en werken in een dagcentrum. Gedurende de hele VSO-periode zijn zowel leer- en praktijkvakken als arbeidsgerichte activiteiten, excursies en (groeps) stages onderdeel van de weg naar arbeid. Naast het aanleren van praktische vaardigheden wordt vooral ook gewerkt aan werknemersvaardigheden zoals een goede werkhouding, werkverzorging, zelfredzaamheid, het nemen van initiatief, het leren stellen van (hulp)vragen, het samenwerken en het begrijpen van opdrachten.
Op het VSO zetten wij vanaf de middenbouw een arbeidsinteressetest in. Als deze is afgenomen, komt de informatie aan de orde tijdens het OPP gesprek. In dat gesprek stemmen (leerling,) ouders/verzorgers en school met elkaar af over de interesses en mogelijkheden.

Hieruit volgt een advies in welke richting een mogelijke toekomstige werkplek gezocht kan worden. Hierbij speelt de veranderde wetgeving rondom WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Participatiewet een belangrijke rol en is de samenwerking tussen ouders en school van wezenlijk belang.

Om de leerlingen voldoende toe te rusten, bieden wij gedifferentieerd een aantal van onderstaande praktijkvakken aan:
● Huishoudkunde / schoonmaken
● Koken
● Lichaamsverzorging/(EHBO)
● Kinderverzorging
● Houtbewerking/techniek
● Tuinonderhoud
● Administratie
● Textiele werkvormen
● Keramiek
● Druktechnieken
● Kaarsen maken

De praktijkvakken worden met een door de school opgesteld certificaat afgesloten. Deze certificaten komen in het portfolio van de leerling.

Volledige Stagebeleidsplan >>


Stagebureau

De stagecoördinatoren, die zitting hebben in een schoolbreed stagebureau, coördineren de in- en externe stages van de midden - en bovenbouwleerlingen. Er is een stagebeleidsplan vastgesteld dat aan de basis van de uitvoering ligt. Hierin worden verschillende stagetrajecten beschreven.

Het stagebureau houdt zich bezig met:
● Het werven en onderhouden van de externe contacten/stageadressen;
● Het opstellen van een plan voor het plaatsen van leerlingen op de stageplekken;
● Het opstellen van een begeleidingsplan voor de leerlingen;
● Het geven van adviezen voor het bijstellen van het uitstroomgerichte onderwijsaanbod, naar aanleiding van ervaringen, opgedaan in de stages;
● Het op de hoogte blijven van de veranderingen in de wet- en regelgeving, en het stagebeleid hier op aanpassen.

Stagetraject

Voor beide locaties geldt het stagetraject waarvan in deze schoolgids de algemene lijn wordt omschreven. In de praktijk wordt er op individuele basis zo nodig en gemotiveerd van deze lijn afgeweken.

Onderbouw:
12-13 jaar geen stage, maar taken in en buiten de groep.

Middenbouw:
In de Middenbouw wordt begonnen met interne stage: een dagelijks terugkerende taak of één keer per week een vaste taak. De leerling is dan 14-16 jaar. In het eerste jaar in de middenbouw begint de leerling met specifieke taken in de groep en start na de kerstvakantie met interne stage. De leerling wordt begeleid door de interne stagebegeleider. De begeleiding is opgebouwd van één op één naar zelfstandig met hulp op afstand. De leeftijd waarop begonnen wordt met het lopen van interne stage, kan per leerling verschillen. Bij het bepalen van dit tijdstip spelen leerroute en uitstroom in belangrijke mate een rol.

Bovenbouw:
In de bovenbouw begint een leerling met externe stage. Wanneer deze stage start, kan per leerling verschillen. De stagecoördinator begeleidt de leerlingen tijdens hun stage.
De keuze van de stageplaats wordt bepaald door:
● Het uitstroomperspectief;
● De afstand van de woonplek tot de stageplek;
● De talenten/mogelijkheden en belangstelling van de leerling;
● Informatie vanuit de interne stage;
● Informatie van de ouders;
● De eventuele arbeidsinteressetest;
● Informatie van de leraar;
● De leerdoelen van de leerling.

De leerlingen die stage lopen, hebben een stagemap. Daarin staan de persoonlijke gegevens, individuele leerdoelen en wensen van de leerling. Voor elke (externe) stage wordt een stage-overeenkomst opgesteld. Daarin staan alle afspraken met de leerling, school en stagegever die door alle betrokkenen ondertekend worden.

Het aanbod van de stages wordt gevonden binnen het netwerk van de school, het netwerk van ouders, familie en kennissen en de diverse zorgaanbieders in de omgeving.

Voor het stagetraject is het volgende nodig:
● Een goed geïnformeerd stagebureau;
● Informatie over de talenten/belangstelling/mogelijkheden van de leerling;
● Informatie van/overleg met de ouders/verzorgers;
● Informatie van de leerkracht;
● Een passende stageplaats;
● Goede begeleiding op de werkvloer;
● Goed/regelmatig contact met school en stageplaats;
● Evaluatie stage/leerkracht/ouders.